Монгол Улс Эхлэл
УЛСЫН ТУХАЙ ТОВЧХОН


ТӨСӨЛ
Дэлхийн банк/ОУХА-ийн дэмжлэгтэй төсөл нь Монголын хөдөөний иргэдэд чанартай, хямд харилцаа холбоо, интернетийн боломжоор хангахад тусалсан.

ТАЙЛАН
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлт удааширч, импортын хэмжээ багассаар байгаа нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт удааширсаар байгааг илэрхийлж байна.

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа

УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ
Дэлхийн Банкны дата


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ