Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас
+(976) 7007 8200

Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Дэлхийн Банк, Сеүлийн гудамж 4, MCS Плаза 5 давхар

+1 202-473-4709

1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

eastasiapacific@worldbank.org
Энэ хуудасны хэл:
ТӨСӨЛ
ТАЙЛАН
ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ
Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*
*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа
УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ
Дэлхийн Банкны дата
ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

ЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дэлхийн Банкны санхүүжилттэй төсөл Монголын хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг дээшлүүлж байна. Зарим нэг тоо баримт:
Дэлхийн Банк нь Монгол улсын болон дэлхийн орнуудын хөгжлийн талаарх багц датаг олон түмэнд нээлттэй, үнэгүй хүргэж байна.
Энэ хуудас нь Дэлхийн Банкнаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн байршил болон тэдгээрийн санхүүжилтийн хэмжээ, үзүүлэлтүүд, үр дүнг харуулна.
Хөгжлийн мэдээллийн төвүүд (ХМТ) нь Дэлхийн Банкны Монгол дахь Олон нийтийн мэдээллийн төвийн үүргийг өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд дэмжин ажилладаг.
Дэлхийн Банк, хөгжлийн төслүүд МХЗ хийж буй дэвшлүүд.