Монгол Улс Эхлэл
УЛСЫН ТУХАЙ ТОВЧХОН


ТӨСӨЛ
Дэлхийн банк/ОУХА-ийн дэмжлэгтэй төсөл нь Монголын хөдөөний иргэдэд чанартай, хямд харилцаа холбоо, интернетийн боломжоор хангахад тусалсан.
Бүх төслүүдийг харах »

ТАЙЛАН
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлт удааширч, импортын хэмжээ багассаар байгаа нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт удааширсаар байгааг илэрхийлж байна.
Бүх тайлангуудыг харах »

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа

УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ
Дэлхийн Банкны дата


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ