Skip to Main Navigation
Video 6 Tháng 6 Năm 2019

Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn

Ở Việt Nam, nước là một tài sản quý báu của quốc gia. Phần lớn những chuyển mình nổi bật của Việt Nam gần đây dựa trên sự phát triển và sử dụng nguồn tài nguyên nước được cho là dồi dào của mình. Tuy nhiên, do sẽ tiếp tục và tập trung theo con đường phát triển này, Việt Nam cần sớm có hướng giải quyết đối với thách thức chính đang gia tăng của ngành. Nếu không thực hiện các bước đi quyết liệt thì chính nước sẽ trở thành yếu tố kìm hãm sự phát triển của Việt Nam.