Image

มารา เค วาร์วิค

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

คุณมารา เค วาร์วิคเป็นผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

คุณมารามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วม การพัฒนาเมือง บริการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากประสบการณ์การทำงานเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม

เธอทำหน้าที่บริหารโครงการด้านการพัฒนาทั้งโครงการในรูปแบบเงินกู้ เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า และกองทุนเพื่อการพัฒนาซึ่งมีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงงานด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิค และให้คำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการลดความยากจนและส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงในสี่ประเทศดังกล่าว

นอกจากนี้ เธอดูแลศูนย์วิจัยและความรู้นานาชาติของกลุ่มธนาคารโลกในประเทศมาเลเซีย (Global Knowledge and Research Hub)  ซึ่งเป็นความร่วมมือรูปแบบพิเศษของกลุ่มธนาคารโลก รัฐบาลมาเลซีย และหุ้นส่วนด้านการพัฒนาอื่นๆ ในประเทศ ศูนย์ฯ นี้ทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาของมาเลเซียให้แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  ทำงานวิจัยในประเด็นที่นำสมัย และบริการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยให้มาเลเซียบรรลุวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

ในฟิลิปปินส์ กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนความพยายามของประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตในระดับสูงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างงานที่ดีกว่า และลดความยากจนผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ธนาคารโลกยังได้สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ในมินดาเนา โครงการนี้ได้แก่ การให้การคุ้มครองทางสังคมแก่ครอบครัวยากจน  การเสริมพลังให้แก่ชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตัวเอง  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน  การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเพิ่มผลิตภาพในกลุ่มเกษตรกรและชาวประมง และการสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้รับผลจากความขัดแย้ง

ในประเทศไทย กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีส่วนร่วมกับประเทศไทยโดยเน้นเรื่องการแบ่งปันความรู้ การบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคและนโยบาย รวมถึง การให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาด้านการเงิน การจัดหาเงินให้แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้

ก่อนมารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารโลก คุณมาราเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการปฏิบัติการและบริหารโครงการประจำประเทศจีน มองโกเลีย และเกาหลีใต้ เธอทำหน้าที่ให้การสนับสนุนแผนงานและโครงการเพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิรูปการให้บริการด้านสังคมในประเทศจีนและมองโกเลีย

ในช่วงปีพ.ศ. 2553-2555 คุณมาราเคยดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานกลุ่มงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เมืองอังการา ตุรกี เธอทำหน้าที่ประสานนโยบายการพัฒนาของธนาคารโลกกับโครงการลงทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองและชนบท การขนส่ง และการพัฒนาภาคสังคมของประเทศตุรกี

นอกจากนี้ คุณมารายังเคยทำหน้าที่บริหารโครงการน้ำประปา น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำท่วมในประเทศจีนและฟิลิปปินส์ระหว่างปีพ.ศ. 2546-2552

ก่อนร่วมงานกับธนาคารโลกในปีพ.ศ. 2546 คุณมาราทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน

คุณมารา วาร์วิคเป็นชาวออสเตรเลีย จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด ออสเตรเลีย และจบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา คุณมารามีความสนใจในเรื่องศิลปะสิ่งทอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งทอที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆ ที่เธอไปใช้ชีวิตและทำงาน  

โทร: +632-465-2500
แฟกซ์: +632-465-2505
อีเมล

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • การพัฒนาเมือง
  • ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ