Skip to Main Navigation
Infographic31 តុលា 2023

ឯកសារសង្ខេប៖ របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

The World Bank

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា