Речи и стенограми

Демонстриране на лидерство за насърчаване на конкурентоспособността в Югоизточна Европа

23 ноември, 2011


Маркус Репник Southeast Europe i* Forum, 23 ноември 2011 София

Готови

Уважаеми участници,
Този форум е посветен на четирите важни “И”-та, които могат да засилят икономическите взаимоотношения в Югоизточна Европа: Инвестиции, Инфраструктура, Иновации и Информационни и комуникационни технологии.

Аз бих искал да предложа още три букви.

„Н” за НЕСИГУРНОСТ
„Д” за ДЕЙСТВИЕ и
„Л” за ЛИДЕСТВО

Ще трябва да започна с буквата „Н”, а именно несигурността
Този форум се случва в условията на значителна икономическа несигурност. Все още възстановявайки се от последната глобална икономическа криза, ние сме изправени пред кризи с външния дълг в няколко европейски държави, което оказва неблагоприятно въздействие върху финансовия сектор. Растежът се забавя, както в Европа, така и по света. Знаем, че сме изправени пред криза, това което не знаем обаче, е как ще се развие тази криза, не знаем какво ще бъде нейното въздействие върху растежа и работните места.

Ако погледнем на тази задаваща се криза от перспективата на Югоизточна Европа – по-точно Западните Балкани, Турция, Румъния и България – на пръв поглед може би изглежда, че кризата е в чужбина. Поради факта, че няколко страни в региона успяват да се справят по-добре по макроикономически показатели, в сравнение със „стара” Европа.*  

Очакваният растеж в Югоизточна Европа е по-висок от този в останалите европейски страни, като прогнозите за 2011 са за около 3%, което в сравнение с 1,5% за ЕС е двойно повече. Въпреки това, за да се догони нивото на доходите, растежът в региона трябва да бъде много по-висок, отколкото в повечето напреднали страни от ЕС.

Външният дълг в Югоизточна Европа е по-нисък отколкото в повечето страни от ЕС, варирайки от под 17% тук, в България до около 59% в Хърватска.

Очакваният през 2011 бюджетен дефицит в някои от страните от региона е относително нисък, включително и в България с очакван дефицит от 2,5% от БВП.

Въпреки всички тези добри новини, Югоизточна Европа не е имунизирана срещу кризата. С изключение на Турция, всички страни в региона са малки и отворени икономики, зависещи от износа към ЕС, свързани с европейските банки, и в различна степен, зависещи от парите, постъпващи от работещите в чужбина.

Например, износът към ЕС варира от 46% в Турция до 75% в Албания. А по отношение на парите, изпращани от работещите в чужбина, в някои страни от Западните Балкани, общият им дял от БВП достига 10%.

С други думи, Югоизточна Европа е изложена на опасност. Въпросът е, кой е най-добрият начин да се справим с кризата, да се справим с несигурността?

Има много отговори, но всичките те се нуждаят от две ключови съставки, които започват с: „Д” като действие и „Л” като лидерство.

Е, какви действия трябва да предприеме правителството в условията на икономическа несигурност? Става въпрос за това да бъдем консервативни, но и да бъдем иновативни. Да бъдем косервативни по отношение на макроикономическите политики и да бъдем иновативни за засилване на конкурентоспособността и социалната защита – във време, в което бюджетите ще останат свити, във време, в което правителствата трябва да обърнат внимание на най-добрия начин за харчене на ограничените ресурси.

Свикването на този форум е в подкрепа на схващането, че настоящите несигурни времена изискват по-дълбоко регионално взаимодействие между страните от Югоизточна Европа в инфраструктурата, иновациите, информационните и комуникационни технологии и чуждестранните инвестиции.

Четирите „И”-та са силно свързани с конкурентоспособността, конкурентоспособността в отделните страни и конкурентоспособността в региона като цяло. Докато отделните държави в региона от една страна се съревновават една с друга, например за да привлекат чуждестранни инвестиции, в същото време се нуждаят от взаимодействие, за да се облагодетелстват от развитието на регионалната инфраструктура. Този форум дава възможност за дискутиране на иновативните действия за засилване на регионалното взаимодействие. Но предприемането на тези действия не винаги е лесно. Което ме води към третата буква „Л” – лидерството. Лидер трябва да бъде не само правителството, но и всички заинтересовани страни.

Дами и господа, живеем в бързо променящ се свят с нарастваща несигурност и нарастващи глобални икономически, социални и природни предизвикателства. Няма да постигнем напредък, използвайки стари рецепти, трябва да отидем отвъд вече установеното, отвъд това което знаем. От сега нататък лидерството означава да променим мисленето и убежденията си, да предизвикаме и променим реалността.

Бих искал да завърша с едно изказване на Рон Хейфец, основател на Центъра за публично лидерство в Harvard Kennedy School of Government. Според него, лидерството не е в това лидерът да знае всички отговори – лидерството е да задаваш правилните въпроси и да стимулираш въображението на останалите по такъв начин, че заедно да стигнете до иновативното решение.

Такава е и целта на този форум – да събере заедно хора, които да намерят иновативни отговори – отговори на въпросите как да задълбочим регионалното сътрудничество и как да засилим конкурентоспособността в Югоизточна Европа в условията на несигурност.

Тези въпроси са от ключово значение. Пожелавам всички вие в дискусиите да успеете да намерите иновативните отговори.

Благодаря за вниманието!

 Api
Api

Welcome