Trang này bằng:

VIDEO

  • Quan hệ đối tác vì một Việt Nam thịnh vượng hơn
Chiến lược quan hệ đối tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2012-2016 giúp Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo bền vững môi trường, và mở rộng cơ hội kinh tế xã hội cho người nghèo.