Việt Nam
VÀI NÉT VỀ QUỐC GIA


DỰ ÁN
Image
Hơn 105.000 người, gồm nông dân, cán bộ khuyến nông và thú y địa phương, các chủ lò mổ, được hưởng lợi từ Phương pháp Chăn nuôi Tốt
Xem tất cả các dự án »

BÁO CÁO
Image
Báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ và Nhóm Ngân hàng Thế giới xây dựng đề xuất cải cách nhằm xây dung khu vực tư nhân cạnh tranh, khuyến khích hòa nhập xã hội, phát
Xem toàn bộ nghiên cứu »

CÁC KHOẢN VAY

Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*

*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA

DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA
Dữ liệu từ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI


SƠ ĐỒ DỰ ÁN

Các chuyên gia

Victoria Kwakwa

Phó Chủ tịch

Sandeep Mahajan

Chuyên gia Kinh tế trưởng
Xem tất cả các chuyên gia »


KHO ẢNH
Ảnh khác »

Chuyên đề