Image

Alwaleed Alatabani

Lead Financial Sector Specialist, World Bank in Vietnam

Chuyên gia trưởng về Tài chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Alwaleed Alatabani hiện là chuyên gia trưởng về tài chính của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phụ trách các chương trình hoạt động của nhóm chuyên ngành tài chính và thị trường tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2013-2015, ông là chuyên gia trưởng về tài chính, công tác tại Văn phòng Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Ông Alwaleed từng là cán bộ biệt phái của Ngân hàng Thế giới tại Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Tô-ky-ô, giữ chức vụ Cố vấn Kinh tế tại Ban Phân tích Rủi ro Tín dụng. Công việc chính của ông khi đó là tư vấn chiến lược về quản lý rủi ro tín dụng cho danh mục cho vay của JICA. Trước đó, ông là cố vấn tài chính cao cấp và phụ trách 3 nước Sudan, Nam Sudan và Ê-ti-ô-pia trong thời gian gần 4 năm. Trước khi chuyển tới làm việc cho khu vực châu Phi của Ngân hàng Thế giới ông là Cán bộ Quản lý Rủi ro Cao cấp tại Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA), tại Oa-sinh-tơn DC trong vòng 4 năm. Ông Alwaleed được tuyển vào làm việc tại Ngân hàng Thế giới từ năm 2002 theo Chương trình Chuyên gia Trẻ.

World Bank Vietnam
tel : +844 3934-6600
vietnam@worldbank.org

Lĩnh vực chuyên môn
  • Lĩnh vực tài chính