Shqipëria
PROJEKT
Improving the equitry and efficiency of Albania's social assistance programs

Objektivi i Projektit modernizimit të asistencës sociale është të mbështesë reformat që përmirësojnë barazinë dhe eficiencën e programeve të asistencës sociale në Shqipëri. (ang.) Lexoni më shumë »

RAPORT
Rising food and energy prices in Europe and Central Asia

Ky punim ilustron kanalet përmes së cilave rritja e çmimit të mallrave mund të prekë vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore në periudhë afatshkurtër. (ang.) Lexoni më shumë »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA

TË DHËNAT E VENDIT
Të dhëna nga Banka Botërore
HARTA E PROJEKTIT
Ekspertë
Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri
Lorena Kostallari
Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
MË THELLË
Zhvillimi shoqëror
Tani në Shqipëri informacione të rëndësishme gjenden vetëm pak sekonda larg atyre që kanë më shumë nevojë për to në kuadër të një projekti të ri që po organizon dekada të tëra dokumentesh.
Raporti i rregullt ekonomik për Evropën Juglindore
Ekonomia botërore
Numri i tretë në serinë e Raportit të rregullt ekonomik për Evropën Juglindore fokusohet në ndikimet e recesionit të dyfishtë në Ballkanin Perëndimor
Ekonomia botërore
Raporti dokumenton arritjet mbresëlënëse të modelit evropian të rritjes gjatë 50 viteve të fundit. (ang.)
Energjia dhe minierat
Një treg i ri energjie siguron furnizim me energji të pastër dhe të sigurt. (ang)
Ndryshimi i klimës
Një vështrim i një vlerësimi pilot mbi cënueshmërinë rreziqet dhe përshtatjen e sektorit energjetik shqiptar për të rritur ndërgjegjësimin (ang)