Shqipëria
VENDI ME NJË VËSHTRIM


PROJEKT
Projekti për Mirëmbajtjen dhe Sigurinë Rrugore synon të ruajë e mirëmbajë kushtet, si dhe të përmirësojë sigurinë e rrjetit rrugor, të forcojë menaxhimin e qëndrueshëm dhe efficient të vlerave të rrugëve dhe kushteve të sigurisë në përfitim të përdoruesve të tyre (ang.)
Shihni të gjitha projektet »

RAPORT
Raporti analizon mundësitë për konsolidimin fiskal, si për të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe mënyrat e përmirësimit të eficiencës dhe cilësisë së shpenzimeve publike në Shqipëri (ang.)
Shihni të gjitha raportet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më

TË DHËNAT E VENDIT
Të dhëna nga Banka Botërore
HARTA E PROJEKTIT

Ekspertë

Tahseen Sayed

Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri

Lorena Kostallari

Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
Shikoni të gjithë ekspertët »


GALERI FOTOSH
Më shumë foto... »

MË THELLË