Moldova Prezentare Generală

 • REPUBLICA MOLDOVA

  2016

  Populația, milioane

  3,5

  PIB, miliarde de dolari SUA

  6,8

  PIB per locuitor, dolari SUA

  1.935

  Înscrierile școlare, ciclul primar (% brute) (2016)

  91,3

  Speranța de viață la naștere, ani (2015)

  71,6

  Republica Moldova este o economie cu venituri mici-mijlocii. Deși este cea mai săracă țară din Europa, Moldova a realizat progrese substanțiale în raport cu reducerea sărăciei și promovarea creșterii economice partajate de la începutul anilor 2000. Economia a crescut în medie cu 5 la sută anual și a fost determinată de consum și alimentată de remiteri. Remiterile constituie o pătrime din PIB – una dintre cele mai mari cote din lume. 

  Integrarea europeană a fost la baza agendei guvernamentale de reforme ale politicilor, însă reformele care sunt teoretic solide necesită implementare. Sistemul politic vulnerabil, societatea polarizată, mediul extern advers, dezechilibrele de competențe pe piața muncii și șocurile climatice sunt provocări economice pentru Republica Moldova.  

  Transparența, responsabilizarea și corupția reprezintă îngrijorări substanțiale. Încrederea mediului de afaceri este deteriorată și cadrul macroeconomic rămâne vulnerabil, în timp ce suportul bugetar extern, în baza acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI), este însoțit de mai multe condiționalități. Stabilizarea macroeconomică continuă, avansarea reformelor economice cheie și crearea unui mediu favorabil pentru afaceri sunt obiective esențiale. 

  Următoarele alegeri parlamentare sunt planificate pentru anul 2018 și Guvernul dispune de un interval scurt de oportunitate pentru implementarea unor reforme ambițioase ale administrației publice și îmbunătățirea climatului investițional. 

  Republica Moldova trebuie să soluționeze și alte provocări importante. Emigrarea masivă, în tandem cu ratele fertilității în descreștere, a redus alarmant populația și a accelerat ritmul îmbătrânirii în Republica Moldova, generând presiuni asupra sistemului de pensii și limitând competitivitatea țării pe termen lung. 

  Ultima actualizare: 16 octombrie 2017

 • Nr. de proiecte BM

  10

  Angajamente nete IBRD

  100,5 milioane USD

  Angajamente nete IDA

  278,0 milioane USD

  Portofoliul contractat al IFC

  50,2 milioane USD

  Expunerea MIGA

  25,4 milioane USD pentru 4 proiecte

  GEF

  6,4 milioane USD pentru 2 granturi

  Cadrul de parteneriat cu țara (CPT) pentru perioada anilor fiscali (AF) 2018-21 susține tranziția Moldovei spre un model de dezvoltare și creștere economică nou, mai durabil și incluziv, prin servicii analitice, consultative și financiare.

  CPT are la bază Strategia națională de dezvoltare, ținând cont de rezultatele Strategiei de parteneriat cu țara pentru AF 2014-17, și include principalele trei priorități ale Diagnosticului sistematic de țară:

  • consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice;
  • îmbunătățirea accesului incluziv, a eficienței și calității serviciilor publice; și
  • sporirea calității și relevanței educației și instruirii pentru obținerea competențelor relevante pe piața muncii.

  Aceste priorități definesc și informează cele trei domenii prioritare ale CPT: guvernanța economică, guvernanța în sectorul serviciilor și dezvoltarea competențelor, care sunt completate de tema transversală schimbări climatice - prioritate corporativă a Băncii Mondiale. 

  ACCENTELE PROGRAMULUI

  Republica Moldova se luptă cu consecințele moștenirii unor proceduri excesive și redundante și a unei birocrații ample, care necesită modernizarea serviciilor cheie și un acces sporit pentru oameni și afaceri. În același timp, îmbunătățirea guvernanței, consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice constituie modelul la baza reducerii riscurilor pentru investițiile în sectorul privat și crearea locurilor de muncă. Aceste aspecte definesc doi piloni majori ai CPT pentru AF 2018-21.   

  Proiectul Modernizarea serviciilor guvernamentale în sumă de 20 milioane de dolari SUA, finanțat de Banca Mondială, va îmbunătăți accesul, eficiența și calitatea prestării serviciilor administrative prin retehnologizarea, digitizarea și crearea punctelor de prestare asistată a serviciilor la nivel local, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. Proiectul va viza corupția administrativă printr-o abordare treptată, transferând prestarea serviciilor guvernamentale online, reducând treptat interacțiunea fizică între cetățeni și prestatorii de servicii. 

  Creșterea colectării veniturilor fiscale este o altă prioritate, iar Guvernul a inițiat reforma Serviciului Fiscal de Stat (SFS) prin modificarea structurii sale administrative, însă eforturi suplimentare sunt necesare pentru a îmbunătăți eficacitatea. Proiectul Modernizarea administrării fiscale în sumă de 20 milioane de dolari SUA, susținut de Bancă, va consolida colectarea veniturilor, respectarea obligațiilor fiscale și serviciile pentru contribuabili prin automatizarea și integrarea administrării fiscale. Proiectul va include reforma politicii fiscale, dezvoltarea instituțională și operațională, modernizarea infrastructurii IT, consolidarea capacității și managementul schimbării.   

  Întreprinderile de stat (ÎS) au un rol major în economia Republicii Moldova. Activele ÎS reprezintă peste 32 la sută din PIB și aproximativ 10 la sută din activele sectorului corporativ. Primele zece ÎS – implicate în activități și infrastructuri importante la nivel național – dețin peste 74 la sută din activele totale ale ÎS. Cu toate acestea, ÎS înregistrează pierderi, iar datoria lor pe termen lung este în creștere, expunând Guvernul riscului fiscal.  

  Banca Mondială, prin asistența tehnică finanțată de Fondul fiduciar de Bună Guvernanță al Regatului Unit, a efectuat un diagnostic cuprinzător al sectorului ÎS din Moldova, care a identificat problemele de guvernanță cu un impact direct asupra performanței acestora și asupra calității furnizării serviciilor. Diagnosticul a stabilit, de asemenea, o bază pentru elaborarea unei foi de parcurs pentru reformele potențiale. 

  Ultima actualizare: 16 octombrie 2017

 • Economie 

  EVOLUȚIILE ECONOMICE RECENTE

  În prima jumătate a anului 2017, Republica Moldova a înregistrat o creștere robustă (+2,8%, a/a). Redresarea remiterilor, creșterea salariilor și indexarea recentă a pensiilor au impulsionat creșterea puternică a consumului. Exporturile nete au avut o contribuție negativă, odată ce creșterea importurilor a depășit performanța robustă a exporturilor, susținută de recolta bună a anului 2016. Investițiile în mijloacele fixe și-au revenit după scăderea accentuată din 2016 (4,8%, a/a). Creșterea stocurilor a contribuit la creștere cu 2,3%.  

  În august 2017, Banca Națională a redus rata politicii monetare până la 7%, dar intermedierea financiară rămâne redusă. Aceasta din urmă, combinată cu o redresare a depozitelor, contribuie la menținerea lichidității excesive. Astfel, Banca Națională a majorat rata rezervelor minime obligatorii până la un nivel record de 40%. Creșterea prețurilor administrative în 2017 a menținut inflația peste nivelul coridorului țintă de 5% (+/-1,5%) pentru a patra lună consecutivă în iulie.  

  În prima jumătate a anului 2017, veniturile și cheltuielile publice au înregistrat o creștere nominală de două cifre anual, generând un deficit fiscal de aproape 0% din PIB. Față de finele anului 2016, grație creșterii mai mari a PIB, datoria publică și garanțiile au scăzut cu 4% din PIB, ajungând la un nivel de 40,1% din PIB. 

  În primul trimestru al anului 2017, în pofida redresării curente a remiterilor, deficitul contului curent s-a majorat până la 2,5%. În pofida creșterii ISD, datoria externă rămâne sursa principală a finanțării deficitului contului curent.

  PERSPECTIVELE ECONOMICE

  În 2017 estimăm o creștere a economiei de 3,5%. Creșterea va fi susținută de o recoltă bună și un consum privat puternic pe fundalul remiterilor mai mari și al creșterilor salariale din sectorul privat. În pofida exporturilor robuste, contribuția comerțului net la creșterea PIB va rămâne negativă odată ce importurile se extind rapid. În 2017, pe fundalul unei asistențe bugetare externe mai mici, deficitul fiscal este prognozat să rămână sub nivelul planificat de 3% din PIB grație creșterii puternice a veniturilor publice.  

  Prognozăm o creștere a PIB-ului real de 3,8% în 2018 și de 3,7% în 2019. Creșterea reală a transferurilor publice și redresarea observată a remiterilor vor contribui la susținerea creșterii consumului privat în perioada rămasă a prognozei. Revitalizarea mijloacelor financiare externe și îmbunătățirea condițiilor de intermediere în sectorul financiar, împreună cu progresele de redresare a mediului de afaceri, vor încuraja în continuare investițiile private.  

  Se așteaptă o creștere a deficitului fiscal, cu menținerea acestuia la nivel de sub 2,5% din PIB, în corespundere cu cadrul fiscal pe termen mediu. 

  Pe măsură ce consumul și importurile se consolidează, anticipăm ca deficitul de cont curent să crească treptat, dar să rămână sub media istorică datorită revitalizării influxurilor financiare externe. Prognozăm că rata medie a inflației va rămâne în limitele coridorului țintă.  

  În acest context, fiind susținută de creșterea continuă a salariilor reale (5,7% în al doilea trimestru al anului 2017 față de al doilea trimestru al anului 2016), remiteri și transferuri publice, estimăm că rata sărăciei măsurată conform ratei de 5,5 USD/zi la Paritatea Puterii de Cumpărare va scădea cu 3,2% în perioada 2016-19.  

  Cele mai însemnate riscuri la scenariul de bază al prognozei derivă din încetinirea implementării reformelor necesare pentru sustenabilitatea creșterii economice, inclusiv necesitatea restructurării sistemului financiar și energetic, dar și sporirea eficienței finanțelor publice. Creșterea mai slabă decât cea preconizată a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova (Uniunea Europeană (UE) și țările Comunității Statelor Independente (CSI)) ar putea afecta economia țării.

  Ultima actualizare: 16 octombrie 2017

 • Accente în portofoliul de proiecte 

  Consolidarea eficacității rețelei de protecție socială în Republica Moldova 

  Un sistem de asistență socială suprasolicitat, moștenit după prăbușirea Uniunii Sovietice, nu a lăsat Republicii Moldova o altă alternativă decât reforma. Provocările economice continue ale țării, problemele sociale, inclusiv emigrarea masivă a forței de muncă, au sporit povara programelor de asistență socială asupra bugetului public. 

  Proiectul Consolidarea eficacității protecției sociale contribuie la îmbunătățirea eficienței și echității rețelei de protecție a Republicii Moldova prin intermediul extinderii durabile din punct de vedere fiscal și al consolidării programului de transferuri de numerar direcționate, numit "Ajutor Social". Proiectul cofinanțează majorarea programelor de transferuri de numerar direcționate, sprijinind în același timp consolidarea și reducerea altor programe de prestații categoriale.  

  O altă componentă a proiectului finanțează investiții pentru consolidarea administrării prestațiilor de asistență socială și a capacității de elaborare a politicilor în cadrul Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului. Cel mai important, componenta contribuie la stabilirea unei baze solide a programului nou lansat "Ajutor Social". Acoperirea chintilei inferioare cu prestațiile programului "Ajutor social" a crescut de la 14,3% în 2010 până la 23,4% în 2016, cu o precizie de țintire de 77% din transferuri fiind direcționate spre cea mai săracă chintilă.  

  Proiectul a fortificat sistemul de prestare, reducând astfel timpul de procesare a prestațiilor de la 30 la 14 zile. Suplimentar, proiectul a sprijinit crearea unui Inspectorat Social pentru combaterea fraudei și erorilor în sistemul de asistență socială. După introducerea abordării bazate pe riscuri pentru monitorizarea prestațiilor, agenția a atins o rată de detectare a fraudelor și erorilor de 83% în 2016.  

  Transformarea sistemului de acordare a prestațiilor sociale este excepțională. Aceasta vizează eliminarea progresivă a prestațiilor categoriale în favoarea unui sistem transparent, care evaluează nevoile reale ale unui individ sau ale unei familii și îi ajută conform criteriilor respective. 

  Ultima actualizare: 16 octombrie 2017


ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA


Rămâneţi conectat

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Chişinău, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
moldova_contact@worldbank.org
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433