Үр дүн
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Image
Төсөл нь шувууны томуу болон бусад цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах чадавхийг сайжруулсан

СҮҮЛИЙН ИЛЭРЦҮҮД
Иймд Дэлхийн Банкнаас малчдын хэрэгцээ шаардлагад тохирсон хэд хэдэн дэвшилтэт санаачилга бүхий нэгэн төслийг хэрэгжүүлсэн юм.
Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр 2009-2014 онд хэрэгжүүлсэн төслөөр үндэсний статистикийн тогтолцооны үр нөлөө, үр ашгийг сайжруулжээ.
Чанартай сургалтын материал орон нутгийн анхан шатны боловсролын сургуулийн 130,000 сурагчидад нээлттэй боллоо.
Image
13
худаг шүүлтүүрийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.
Эх сурвалж »


дүгнэлт

Хөдөөгийн сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл (en)

Төсөл нь хөдөөгийн малчид болон эрчим хүчний сүлжээнд холбогдоогүй сумдын оршин суугчдад найдвартай эрчим хүчний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн.