Үр дүн
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Image
Иймд Дэлхийн Банкнаас малчдын хэрэгцээ шаардлагад тохирсон хэд хэдэн дэвшилтэт санаачилга бүхий нэгэн төслийг хэрэгжүүлсэн юм.

Api
Api


дүгнэлт

Хөдөөгийн сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл (en)

Төсөл нь хөдөөгийн малчид болон эрчим хүчний сүлжээнд холбогдоогүй сумдын оршин суугчдад найдвартай эрчим хүчний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн.