Skip to Main Navigation
Video5 Tháng 4 Năm 2013

Phòng chống HIV/AIDS cho công nhân xây dựng ở Việt Nam

Hơn 4.000 công nhân xây dựng và người dân địa phương đã được hưởng lợi từ chương trình phòng chống HIV/AIDS lần đầu tiên được xây dựng lồng ghép trong một dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam.