Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 10 stycznia 2018

Światowa gospodarka przyspieszy w 2018 r. do 3,1 procent, obawy o potencjalny wzrost w przyszłości pozostają

WARSZAWA, 10 stycznia 2018 r. – Po lepszym od oczekiwań roku 2017, światowa gospodarka przyspieszy w roku 2018 o 3,1 procent, dzięki odbiciu w inwestycjach, przemyśle i handlu międzynarodowym oraz poprawiającej się kondycji gospodarek eksportujących surowce za sprawą wzrostu cen surowców, głosi opublikowany we wtorek wieczorem raport Banku Światowego „Global Economic Prospects”.

Poprawa sytuacji gospodarczej najprawdopodobniej nie potrwa jednak długo. W dłuższym okresie, spowalaniający wzrost potencjalny - który jest miarą tego jak szybko gospodarka może się rozwijać, kiedy zasoby ludzkie i kapitałowe są w pełni wykorzystane - może zniweczyć sukcesy na polu poprawy standardu życia ludzi oraz redukcji ubóstwa na świecie.

Bank Światowy spodziewa się, że wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w krajach rozwiniętych lekko spowolni w 2018 r. do 2,2 procent, ponieważ banki centralne stopniowo normalizują swoje polityki pieniężne, zaś wzrost inwestycji ustabilizuje się. Wzrost w krajach rozwijających się przyspieszy z kolei do 4,5 procent w 2018 r., dzięki poprawie koniunktury w krajach będących eksporterami surowców.

„Przyspieszenie światowego wzrostu gospodarczego to dobra wiadomość, ale nie możemy popadać w samozadowolenie. Mamy teraz idealną okazję, żeby inwestować w kapitał ludzki i kapitał rzeczowy. Jeśli światowi przywódcy uznaliby to za swój priorytet, to mogliby przyczynić się do poprawy produktywności, większego zatrudnienia, zbliżając nas do osiągnięcia celu likwidacji ekstremalnego ubóstwa na świecie” – mówi Prezydent Grupy Banku Światowego Jim Yong Kim.

2018 r. może być pierwszym od kryzysu finansowego, kiedy światowa gospodarka będzie się rozwijać z pełnym wykorzystaniem potencjału wytwórczego. Po zakończonym okresie spowolnienia, kraje będą musiały sięgać po inne narzędzia wspierania długoterminowego wzrostu potencjalnego, a nie tylko koncentrować się na krótkoterminowym wspieraniu gospodarki poprzez narzędzia polityki pieniężnej i fiskalnej.

Spowolnienie potencjalnego wzrostu gospodarczego jest konsekwencją trwającego przez wiele lat słabego wzrostu produktywności, niskich inwestycji i starzenia się światowej siły roboczej. Spowolnienie to jest charakterystyczne dla wielu krajów - dotyczy gospodarek, których łączne PKB przekracza 65 procent światowego PKB. Bez działań na rzecz odbudowania wzrostu potencjalnego, hamowanie tego wzrostu może się utrzymać także w kolejnej dekadzie i w konsekwencji obniżyć średni wzrost gospodarczy świata o jedną czwartą punktu procentowego i o pół punktu w przypadku gospodarek rozwijających się.

„Analiza przyczyn spowolnienia potencjalnego wzrostu pokazuje, że nie jesteśmy bezradni. Reformy, które wspierają jakość systemów edukacji i zdrowia, a także poprawiają jakość infrastruktury mogą zdecydowanie wesprzeć wzrost potencjalny, szczególnie w krajach rozwijających się. Część z tych reform spotka się z oporem różnych politycznie wpływowych grup, dlatego też tak ważna jest transparentna i publicznie dostępna informacja na temat pozytywnych skutków rozwojowych tych reform” – mówi Shantayanan Devarajan, Dyrektor w Banku Światowym.

Najnowsze prognozy Banku Światowego obarczone są ryzykiem gwałtownego zacieśnienie polityki pieniężnej na świecie, coraz większych barier w wymianie międzynarodowej, a także napięć geopolitycznych. Z drugiej strony, w wielu dużych krajach wzrost może się okazać silniejszy niż oczekujemy, dając dodatkowy impuls gospodarce światowej.

„Kiedy stopa bezrobocia wraca do poziomów sprzed kryzysu, a sytuacja gospodarcza w krajach rozwiniętych i rozwijających się jest coraz lepsza, decydenci powinni wprowadzać reformy podtrzymujące te pozytywne tendencje. Szczególnie reformy wspierające produktywność są priorytetem, ponieważ rośnie presja na potencjalny wzrost ze strony starzejącego się społeczeństwa” – mówi Ayhan Kose, Dyrektor w Banku Światowym.

***

Bank Światowy

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum
Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, a także opracowywanie modeli koordynowanej opieki zdrowotnej.


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2018/ECA/58

Kontakt

Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org
Api
Api