BRIEF

Rekrutacja ekspertów z dziedziny rachunkowości w Polsce

3 listopada 2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

„Budowa Zdolności Instytucjonalnych i Prawnych na Poziomie Krajowym w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej i Audytu w Sektorze Prywatnym“

Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej  realizowany przez Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej CFRR

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Zaproszenie do składania CV dla konsultantów indywidualnych

Celem projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”  realizowanego  przez Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (The Centre for Financial Reporting Reform, CFRR) Banku Światowego,  jest wspieranie nowych krajów członkowskich UE w ich wysiłkach zmierzających do utworzenia zrównoważonych i stabilnych ram regulacyjnych i instytucjonalnych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej jednostek sektora prywatnego. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i jest częścią pomocy finansowej Szwajcarii w rozszerzoną Unię Europejską, mającej służyć zmniejszeniu różnic ekonomicznych i społecznych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Jedną z części składowych wchodzących w skład programu jest komponent 5 „Ramy Regulacyjne”, którego podstawowym celem jest  wsparcie tworzenia odpowiednich regulacji i standardów w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej w tym (a)  poszukiwania obszarów z zakresu sprawozdawczości finansowej, których lepsza regulacja lub mechanizmy egzekwowania przyczyniłyby się pozytywnie do  rozwoju środowiska biznesowego, (b) dostarczenie pomocy technicznej w celu rozwoju zdolności do przeprowadzania działań regulacyjnych.  

Celem zadania jest sporządzenie i dostarczenie opracowania w języku polskim na rzecz Komitetu Standardu Rachunkowości (KSR) w następujących obszarach:

1.      Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych

2.      Środki trwałe

3.      Ujęcie, wycena i prezentacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie

4.      Działalność rolnicza

5.      Ujęcie, wycena oraz prezentacja aktywów i zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Każde z opracowań musi zawierać trzy podstawowe części oraz  inne szczegółowe elementy, które znajdują się w załączonych specyfikacjach.

1.      Krótki opis obecnych regulacji / stanu faktycznego w danym obszarze,

2.      Krótki opis propozycji z  uzasadnieniem zastosowanego podejścia,

3.      Projekt standardu/stanowiska wg przedstawionego konspektu umieszczonego w Zakresie Prac.

Zadanie zostało podzielone na  oddzielne kontrakty dla każdego obszaru.

Zainteresowani Konsultanci są proszeni o składanie swoich CV oraz listu motywacyjnego (podając obszar, który chcą opracować) w języku polskim i angielskim  na email iwarzecha@worldbank.org  oraz afawcett@worldbank.org w terminie do 11 Listopada 2014.

Uwaga: Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia konsultantów indywidualnych (tzn. osób fizycznych). Zgłoszenia firm lub instytucji nie będą rozpatrywane.