Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

مطلب مطبوعاتی 25 جون 2018

کمیته رهبری صندوق بازسازی افغانستان چهارچوب برنامه همکاری های مالی سه ساله را برای افغانستان تصویب نمود

Image

کابل، ۲۵ جون ۲۰۱۸- صندوق بازسازی افغانستان به عنوان بزرگترین منبع تمویل کننده بودجه ملی دولت افغانستان، از تلاش های این کشور در راستای کاهش فقر، ارایه خدمات و انکشاف فراگیر حمایت نموده، غرض حمایت هر چه بیشتر بخش های متذکره حدود ۲،۴۸۵ میلیارد دالر کمک مالی را برای سه سال آینده طی نشستی که امروز تدویر گردید، تعهد نمود.

صندوق بازسازی افغانستان توسط ۳۴ نهاد و کشورهای کمک کننده حمایت گردیده، و توسط بانک جهانی مدیریت میگردد. کمیته رهبری این صندوق که متشکل از سفرا و نمایندگان کشورهای تمویل کننده بوده توسط جلالتمآب اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و شوبهم چوهدری رییس دفتر بانک جهانی در کابل رهبری میگردد، امروز در ارگ ریاست جمهوری نشستی را برگزار نمودند.

اعضای رهبری این کمیته سند پیشنهادی چهارچوب برنامه همکاری های مالی صندوق بازسازی افغانستان را برای سالهای مالی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲۰۱۸-۲۰۲۰) منظور نمودند. این چهارچوب نحوه مصارف کمک های مالی جامعه جهانی را که توسط حکومت افغانستان تطبیق میگردد، مشخص میسازد.

جلالتمآب اکلیل حکیمی وزیر مالیه جمهوری افغانستان خطاب به اعضای این کمیته یاد آورشد: "صندوق بازسازی افغانستان یک میکانیزم معتبر، قابل پیشبینی و شفاف برای تمویل بودجه ملی دولت افغانستان میباشد. تمام سرمایه گزاری های پلان شده در چهارچوب برنامه همکاری های مالی مطابق به اولویت های عمده افغانستان و به اساس سند چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان استوار میباشند. ما میتوانیم کمک های جامعه جهانی را طی یک میکانیزم مشخص با سنتدرد های بلند شفافیت و حسابدهی از طریق صندوق متذکره منسجم سازیم."

به اساس چهارچوب برنامه همکاری های مالی صندوق بازسازی افغانستان، اولویت های انکشافی افغانستان مطابق به سند چهارچوب ملی صلح و انکشاف که در سال ۲۰۱۶ در کنفرانس بروکسل برای افغانستان ارایه شد، تمویل میگردد. بخش اعظم کمک های این صندوق که حدود ۳۷ درصد مجموع کمک ها را تشکیل میدهد، در بخش های کاهش فقر، ارایه خدمات، سهیم سازی شهروندان که شامل برنامه های صحت، معارف و میثاق شهروندی میگردد، تخصیص داده میشود.

صندوق بازسازی افغانستان همچنان از تلاش های دولت درعرصه رشد اقتصاد، اشتغال زایی، حکومتداری و موثریت عرضه خدمات توسط دولت حمایت مینماید. این صندوق از ثبات مالی بخاطر مصارف بخش ملکی دولت که شامل معاشات خدمات ملکی میگردد، نیز حمایت مینماید.

"صندوق بازسازی افغانستان نمایانگر همکاری های منحصر بین دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن میباشد، که از سال ۲۰۰۲ به اینطرف جهت ساختن آیندهء بهتر و درخشان برای این کشور ادامه دارد." این مطلب را شوبهم چوهدری رییس بانک جهانی برای افغانستان اظهار نموده افزود: "چهارچوب برنامه همکاری های مالی ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ تاکید بر تداوم تعهد تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان بمنظور بهبود زندگی افغانها با دولت این کشور میباشد."

*************

معلومات در باره صندوق بازسازی افغانستان و چهارچوب برنامه همکاری های مالی: صندوق بازسازی افغانستان به مثابه مهم ترین منبع معتبر مالی که از سوی ۳۴ تمویل کننده حمایت و توسط بانک جهانی مدیریت میگردد، محسوب میشود. این صندوق از طریق بودجه ملی دولت افغانستان را در عرصه های انکشافی، اولویت های اصلاحات حمایت مالی مینماید و منحیث بزرگترین تمویل کننده دولت افغانستان بمشار میرود. چهارچوب برنامه همکاری های مالی این صندوق سومین ستراتیژی تمویل سه ساله از طریق صندوق بازسازی افغانستان میباشد. ستراتیژی های قبلی از سال  ۱۳۹۳-۱۳۹۱(۲۰۱۴-۲۰۱۲)، بیانگر تمویل سه سال که جمعا ۳،۶ میلیارد دالر بوده و دیگر آن دربرگیرنده سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۴ (۲۰۱۷-۲۰۱۵) که جمعا ۲،۴ میلیارد دالر تعهد گردیده بود، شامل میباشد. این ستراتیژی های سه ساله تعهدات صندوق بازسازی افغانستان و حمایت آنرا از تلاش های دولت افغانستان در عرصه های انکشاف و اولویت های اصلاحات بطور خلاصه بیان میدارد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/۲۰۱۸

ارتباط

کابل
اجمل حمید عبدالرحیمزی
وزارت مالیه
۰۷۲۹۹۹۴۱۱۱
mediaoffice.mof@gmail.com
عبدالرووف ضیاء
بانک جهانی
۰۷۰۱۱۳۳۳۲۸
infoafghanistan@worldbank.org
Api
Api