СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Иновациите и технологиите могат да помогнат за възстановяването на развиващите се икономики в Европа и Централна Азия

10 октомври, 2011
Нов доклад на Световната банка препоръчва действия за стимулиране на иновациите в региона

Москва, 10 октомври, 2011 – Новият доклад на Световната банка „IgnitingInnovation: Rethinking the Role of Government in Emerging Europe and Central Asia” (Стимулиране на иновациите: Преосмисляне на ролята на правителствата в Европа и Централна Азия), който беше представен днес в Москва, призовава страните от региона да предприемат драстични мерки за стимулиране на науката, за да може се достигнат последните световни научно-технически достижения, като по-този начин се възвърне водещата позиция на науката не само в региона, но дори и в света. Иновациите и усвояването на технологии са доказани като едни от основните източници на растеж за както за развиващите се, така и за развитите икономики.

Според доклада правителствата в страните от Европа и Централна Азия могат да изиграят важна роля за привличането и усвояването на иновации и нови технологии, но в същото време лошо планирани и изпълнени намеси могат да продължат да пречат на развитието на иновационна и предприемаческа култура сред бизнеса и научноизследователските общности.

В този смисъл, за правителствата е жизненоважно да изберат правилните политики и да следват успешните примери, вместо да прилагат мерки за подкрепа на иновациите, които не съответстват на специфичните особености на съответната страна. Например, извлечените поуки от политиките в подкрепа на иновациите в новите страни-членки на ЕС може да бъдат от полза при съставянето на нови методологии и иновационни стратегии, които да бъдат приложени на регионално ниво в Русия.

„Разглеждаме иновациите като възможен катализатор за съживяване на икономиките в преход от региона, които бяха тежко засегнати от финансовата и икономическата криза”, каза при представянето на доклада Херардо Корочано, Директор на Сектор „Развитие на частния сектор” в регион Европа и Централна Азия. „Надяваме се, че докладът ще помогне на правителствата в региона да избегнат грешките и да приложат политики, чрез които ще поставят иновациите и усвояването на технологии в основата на националните стратегии за растеж и развитие.”

В региона има традиция във постигането на високи резултати в качеството на образованието и науката, което може да създаде основата за бъдещи търговски иновации. Въпреки това, именно преходът от стабилна научна основа към икономически продуктивни търговски приложения продължава да бъде липсващото звено. Все още не е напълно изчезнало наследството от централизираното планиране, тъй като много от публичните институти за научноизследователска и развойна дейност (R&D) все още действат самостоятелно, често без да имат връзка  с реалностите на пазара.

Новият доклад изследва начините, по които правителствата биха могли да развият стабилна научна основа в региона, така че тя да бъде използвана за търговски цели. Той анализира четири аспекта на системата за иновации – международно сътрудничество, институтите за научноизследователска и развойна дейност, правителствените инструменти за финансова подкрепа и инвестиционния климат. В заключение се изтъкват следните необходими стъпки, за да се стимулират иновациите в Европа и Централна Азия:

  • Подкрепа на сътрудничеството между местните изследователи и чуждестранни изобретатели и привличането на чуждестранни инвестиции за научноизследователска и развойна дейност. Необходимо е да се подобри интеграцията в глобалните общности за научноизследователска и развойна дейност, като правителствата трябва да подкрепят местните изобретатели и съ-автори да получават международна патентна защита преди да преговарят с чуждестранните си колеги за собствеността на съвместните им патентни.
  • Преструктуриране на научноизследователската и развойна дейност. За да бъде по-ефективна научноизследователската и развойна дейност, създателите на политиките трябва да гарантират, че международните структури, финансирането и управлението са фокусирани върху реалния потенциал на всяка организация и върху местното и глобално търсене.
  • Преосмисляне на инструментите за финансова подкрепа. За да се насърчи поемането на риск и стимулирането на пазарите да насърчават и привличат частен капитал, създателите на политиките трябва да направят оценка на инструментите за подкрепа и да развият нови въз основа на добрите международни практики – като например matching grants, малки грантове, заеми и рисков капитал.
  • Улесняване на търговията, преките чуждестранни инвестиции, започващите бизнес предприемачи и реорганизирането (преструктурирането) на компаниите. За да бъдат успешни реформите за иновации, е необходимо правителствата да улеснят правенето на бизнес в Европа и Централна Азия по измерим начин – с особено внимание върху тези аспекти, които са жизненоважни за преките чуждестранни инвестиции, като започването на нов бизнес и преструктурирането на компаниите, а именно започването на нов бизнес, защита на инвеститорите, получаването на кредит и изпълнението на договорите.

Докладът изследва поуките, извлечени от публичните институции и програмите за иновации, било те успешни или неуспешни, както в развиващите се страни от Европа и Централна Азия, така и в Китай, Финландия, Израел и САЩ. Той идентифицира както политиките, които са оказали неблагоприятен ефект върху иновациите, но също така и пропуските, които ако бъдат попълнени, биха стимулирали иновациите в частния сектор.

Световната банка е натрупала значителен оперативен и аналитичен опит в региона, включително и проекти за техническо сътрудничество, които в момента се подготвят в Полша, България и Румъния. Работата на Световната банка с правителството на Хърватска при разработването и прилагането на нова цялостна политика в областта на науката и технологиите е един пример за това как Световната банка прилага своя опит при успешното изпълнение и наблюдение на проекти за иновации.

Резултатите и препоръките на доклада целят да допринесат за дискусията каква да бъде ролята на правителствата в политиките за иновации и как иновациите и усвояването на технологии да станат основа на стратегиите за развитие и растеж на страните от региона.

Контакти с медиите
В / във Москва
Марина Василиева
Teл: (7-495) 745-7000 ext. 2045
mvasilieva@worldbank.org
В / във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/10/10/BG

Api
Api

Welcome