СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Страните могат да повишат своята глобална инвестиционна конкурентоспособност, това твърди новият доклад на Световната банка „Investing Across Borders 2010”

7 юли, 2010
Виена, Австрия, 7 юли, 2010 – Твърде ограничаващите и остарели закони са пречка за преките чуждестранни инвестиции, а слабото им изпълнение създава допълнителни разходи за инвеститорите.Това става ясно от последния глобален доклад на групата на Световна банка, озаглавен „Investing Across Borders 2010”, (Инвестиции отвъд границите 2010).

Изследването е първо по рода си и сравнява конкретни данни за закони и регулации, засягащи  преките чуждестранни инвестиции в 87 държави. Ясните и ефективни закони и правила са жизненоважни за гарантирането на най-добри резултати както за икономиките, разчитащи на чуждестранни инвестиции, така и за гражданите и за инвеститорите. 

„Преките чуждестранни инвестиции са изключително важни за развитието на държавите, особено във времената на икономическа криза. Те спомагат за вливането на по-големи количества свежи капитали, въвеждат нови технологии и управленски методи, подпомагат създаването на работни места и стимулират конкуренцията, свалят местните цени и подобряват достъпа на хората до стоки и услуги”, каза Джанамитра Диван, вицепрезидент развитие на финансовия и частния сектор, групата Световна банка.

Огромната бюрокрация в Ангола и Хаити се илюстрира от факта, че е необходима половин година за регистрирането на филиал на чуждестранна компания в тези страни. За сравнение, в Канада, Грузия и Руанда това може да стане за по-малко от седмица. Отдаването под наем на земя за индустриални нужди в Никарагуа и Сиера Леоне, обикновено отнема половин година за разлика от Армения, Република Корея и Судан, където това става за по-малко от две седмици. В Пакистан, Филипините и Шри Ланка изпълнението на арбитражно решение може да отнеме повече от две години.

Докладът разкрива още, че страните, които се справят добре с индикаторите, определени в изследването също привличат повече преки чуждестранни инвестиции, спрямо размера на техните икономики и населението им. Обратно, страните със слаби показатели клонят към по-разпространена корупцията, по-високи нива на политическия риск и по-слаби управленски структури.

„Investing Across Borders 2010” цели да подпомогне страните да изградят по-конкурентна бизнес среда, чрез определяне на добри практики за  създаване и изпълнение на инвестиционна политика. Докладът предоставя индикатори, изследвайки специфични за секторите ограничения върху собствеността от страна на чуждестранни лица, процесът по започване на бизнес от чуждестранен инвеститор, достъпа до индустриална земя и търговските арбитражни режими в 87 държави.

Докладът „Investing Across Borders 2010” не измерва всички аспекти на бизнес средата, които имат отношение към инвеститорите. Например не се измерват сигурността, макроикономическата стабилност, размера и потенциала на пазара, корупцията, нивото на уменията на работната сила или качеството на инфраструктурата. Все пак индикаторите дават отправна точка за тези  правителства, които  искат да подобрят своята глобалната инвестиционната конкурентоспособност.

За Световна Банка
Групата на Световна банка е един от най-големите източници както на финансиране така и на знания за развиващите се страни. Тя включва пет тясно свързани помежду си институции:  Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD) и Международна агенция за развитие(IDA), които заедно образуват Световната банка; Международната финансова корпорация (IFC); Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите  - (MIGA), Международен център за решаване на инвестиционни спорове -(ICSID).  Всяка институция игра различна роля в борбата с бедността и подобряване на жизнените стандарти на хората в развиващите се страни.

Контакти с медиите
В / във Вашингтон
Надин Гранъм
Teл: (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/07/07/ECA

Api
Api

Welcome