СТАТИЯ

Кои умения са важни за работа в България?

21 януари, 2016ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Съществуват три типа умения, които работодателите търсят – познавателни, социално-емоционални и технически.
  • По-добрите социално-емоционални и познавателни умения са важниза намиране на работа в България
  • Екип на Световната банка в партньорство с Институт „Отворено общество“ предоставят достъп до оригиналните данни на микро ниво

Има три типа умения, които работодателите ценят много, като два от тях са основни, а именно: познавателните умения, като например функционална езикова и числова (математическа) грамотност, и социално-емоционалните умения, като например самодисциплина, настойчивост, и способност да се работи добре с други хора. Как са разпределени тези умения сред населението в трудоспособна възраст в България и какво е взаимоотношението между резултатите на пазара на труда и уменията са два въпроса, разгледани в доклада „Значение на уменията за трудовата реализация в България: отношението между познавателните и социално-емоционалните умения и реализацията на пазара на труда“. Това проучване се основава на оригиналните данни от Националното панелно проучване на приобщаващото общество за България (Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey - BLISS), събрани от Световната банка и Институт „Отворено общество“ – София, през пролетта на 2013 г.

Третият важен набор от умения са уменията, които наричаме технически умения (професионални умения или способности), и които са свързани с конкретните познания за изпълнение на определена професия. В доклада се изтъква, че докато техническите умения се придобиват на по-късен етап в живота  – в средното училище и след това – най-важният период, през който се оформят базисните познавателни и част от социално-емоционалните умения е ранното детство, и по-специално първите 1000 дни от живота, като те подготвят основата за по-нататъшното натрупване на технически умения.

Докладът обрисува профил на уменията на трудоспособните българи, според който по-високо образованите хора имат по-добри познавателни и социално-емоционални умения. Мъжете и жените показват сходни резултати при познавателните умения, но жените имат по-добри междуличностни умения. Докато по-възрастните българи (50-65 г.) изглежда показват по-ниски резултати при тестване на познавателните им умения, всъщност тази група показва много по-добри междуличностни умения в сравнение с по-младите възрастови групи.

Доклъдат също така разкрива, че за мъжете на пазара на труда в България са важни познавателните и социално-емоционалните умения при намирането на работа, дори и да се вземе предвид формалното им образование. За жените от друга страна дипломите са тези, които са по-важни. Данните също така показват, че за хората с еднакво образование по-добрите познавателни и социално-емоционали умения се отплащат под формата на по-добро възнаграждение. Според Виктория Левин, икономист от Световната банка и един от основните автори на доклада, „работодателите в България ценят познавателните и социално-емоционалните умения, като напр. нагласата на човек към работата и желанието да учи нови неща. Много важно за бъдещето на България ще бъде да се помогне на хората да придобият тази комбинация от умения, особено с оглед на демографските тенденции за следващите десетилетия.“

„Една цялостна политика за развитие на уменията за учене през целия живот за всички хора, съчетана с целенасочени мерки за хората в неравностойно положение, ще съдейства за подобряване на резултатите на пазара на труда и за постигане на по-приобщаващ и устойчив растеж.“, заявява в заключение Левин.

Световната банка, заедно с Институт „Отворено общество“ – София, предоставят достъп до оригиналните данни от прочуването BLISS и използват това като основа за практическо техническо обучение за работа с микроданни. Целта на събитието е да насърчи академичната общност, хората, разработващи политики, „мозъчните тръстове“ и гражданското общество в България, да използват този богат набор от данни в своята изследователска работа.


Api
Api

Welcome