ARTYKUŁ SPECJALNY

W różnorodności siła: pozyskanie nowych rynków w UE11

13 czerwca 2013

GŁÓWNE PUNKTY ARTYKUŁU
  • Kraje regionu UE11 będą nadal notować ograniczony wzrost gospodarczy przez cały rok 2013
  • Pomimo powolnego wzrostu, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie utrzymują się na stabilnym poziomie
  • Region skorzystał na dywersyfikacji rynków eksportowych – głównie rynku rosyjskiego, gdzie eksport osiągnął poziom równy połowie eksportu na rynki poza Unią Europejską

Trwałe efekty globalnego kryzysu finansowego – w tym wzrost bezrobocia i spowolnienie tempa wzrostu eksportu – nadal wywierają wpływ na kraje w Europie w tym na kraje regionu UE11 – Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowenię oraz Słowację. W 2012 roku ta grupa krajów zanotowała wzrost gospodarczy na poziomie jedynie 0,8% – czterokrotny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek popytu krajowego, ujemny wzrost zatrudnienia oraz spadek wewnątrzwspólnotowych obrotów handlowych w pierwszej połowie 2013 roku wskazują na prognozowaną, identyczną stopę wzrostu gospodarczego w tym regionie tzn. 0,8% w roku 2013. Chociaż oczekuje się przyspieszenia tempa wzrostu w 2014 roku, poprawa sytuacji na rynkach pracy tych krajów nastąpi, jak się przewiduje, dopiero w średnim terminie.

Pomimo powolnego tempa odbudowy działalności gospodarczej, kraje UE11 pozostają atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów dzięki stabilnej polityce gospodarczej, spokojnym rynkom finansowym i znacznemu poziomowi płynności globalnej. Przy wydajności pracy rosnącej szybciej niż tempo wzrostu kosztów pracy, region wzmocnił swoją konkurencyjność. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich pozostaje stabilny

Open Quotes

Chociaż ekspansja na rynki poza UE nie zdołała w pełni zrekompensować słabnącego popytu eksportowego z samej Unii Europejskiej, jest to jednak pozytywny trend, który nadal będzie wspierał proces poprawy wyników gospodarczych w krajach UE11. Close Quotes

Gallina A. Vincelette
Starszy ekonomista, Bank Światowy

Pozytywny trend w gospodarce, który nabrał szczególnego tempa w ciągu ostatniego roku jest ciągła dywersyfikacja rynków eksportowych krajów UE11.  Chociaż bardziej tradycyjne kierunki handlu z sąsiadami w ramach UE takimi jak Niemcy, Grecja i Austria pozostają istotne, eksport do wielu krajów spoza Unii staje się coraz istotniejszy – w szczególności eksport do USA, na Ukrainę i do Rosji.  

“Chociaż ekspansja na rynki poza UE nie zdołała w pełni zrekompensować słabnącego popytu eksportowego z samej Unii Europejskiej, jest to jednak pozytywny trend, który nadal będzie wspierał proces poprawy wyników gospodarczych w krajach UE11,” powiedziała Gallina A. Vincelette, Starszy ekonomista w Banku Światowym i czołowy autor ostatniego Regionalnego Raportu Gospodarczego dla regionu UE11, który analizuje tendencje w gospodarce regionu.

Krajem, który najbardziej wyróżnia się swoją szczególną rolą w procesie dywersyfikacji obrotów handlowych w regionie była Rosja – odpowiedzialna za ok. 25% wzrostu eksportu krajów UE11 do krajów spoza Unii Rosja, najmłodszy obecnie członek Światowej Organizacji Handlu (WTO), przechodzi przez okres zmian swoich rynków eksportowych i importowych w wyniku różnych zaleceń ekonomicznych przekazywanych jej przez Organizację. Zmiany te wywarły natychmiast wpływ na obroty handlowe z krajami UE11. Obniżka importowych taryf celnych w Rosji i likwidacja barier handlowych spowodowały gwałtowny wzrost handlu przynosząc mniej ograniczony przepływ towarów z regionu UE11 do gospodarki rosyjskiej wartej 2 mld zapewniając sprzedaż po bardziej konkurencyjnych cenach.   

Chociaż nie jest całkowicie jasne, w jakim stopniu same obniżone taryfy powodują wzrost udziału pozycji Rosji, jako istotnego importera towarów z krajów UE11, wydaje się, że poziom taryf stał się przynajmniej jednym z czynników kierowania coraz większej ilości towarów z krajów UE11 do Rosji. Przy spadających taryfach importowych na lekkie samochody dostawcze w wyniku wejścia Rosji do WTO, wpływ tej sytuacji na eksport z regionu UE11 w tym obszarze natychmiast wygenerował wyniki – eksport maszyn i sprzętu transportowego wzrósł o ponad 23% pomiędzy rokiem 2011, a rokiem 2012, stanowiąc ponad połowę eksportu regionu do Rosji, przy czym eksport pojazdów drogowych stanowił prawie 37% tego wzrostu, a eksport maszyn przemysłowych i specjalistycznych osiągnął dalsze 26% łącznej wielkości.

Uwzględniając przewidywany, ograniczony wzrost gospodarczy w krajach UE11 w roku 2013, te korzyści gospodarcze nabierają większej wartości. Budując pozytywne trendy takie jak dywersyfikacja rynków i stabilny poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kraje UE11 stają przed możliwością lepszego wykorzystania szans gospodarczych w sytuacji ograniczonego wzrostu na świecie. Kładąc te fundamenty w okresie relatywnie niskiego wzrostu, kraje regionu UE11 mają szansę pójść drogą odbudowy silnej gospodarki, co może nastąpić raczej szybciej, niż później.