publication
Polska: Regiony Rozwijające się (Catching-Up Regions)


Image

Choć Polska osiągnęła sukces w dziedzinie rozwoju gospodarczego, to wciąż wiele regionów boryka się z różnymi wyzwaniami. Dlatego też Polska została wybrana do wzięcia udziału w zainicjowanym w 2016 r. przez Komisję Europejską projekcie na rzecz regionów rozwijających się (ang. Catching-Up Regions). Raporty Banku Światowego prezentują kluczowe rezultaty tego projektu prowadzonego w województwach świętokrzyskim i podkarpackim.

Tło

Image
W 2016 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt, którego celem było zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Polska i Rumunia zostały pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej tej inicjatywy - województwa podkarpackie i świętokrzyskie w Polsce oraz regiony północno-zachodni i północno-wschodni w Rumunii.

Komisja Europejska oraz Bank Światowy działają wspólnie na rzecz polityki rozwoju. Często razem finansują różne projekty infrastrukturalne, jak również udzielają pomocy analitycznej krajom Unii Europejskiej i państwom nienależącym do wspólnoty. Komisja Europejska jest przekonana, że Bank Światowy zapewnia właściwą pomoc analityczną, jak również pomaga angażować innych w celu jak najlepszej pomocy regionom rozwijającym się.

Rezultaty

Przez ponad rok trwania projektu, Bank Światowy prowadził prace analityczne i koordynował działania w obrębie pięciu obszarów wybranych przez województwa podkarpackie i świętokrzyskie, Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju oraz sam Bank. Te pięć obszarów to:

  • Kształcenie i szkolenie zawodowe,
  • Innowacje,
  • Aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości,
  • Ułatwienie rejestracji spółek,
  • Instrumenty finansowe.

Raport podsumowujący cały projekt jak również raporty dotyczące każdego z pięciu powyższych obszarów dostępne są w języku polskim i angielskim.

www.worldbank.org/poland/regions