Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Video 7 Tháng 11 Năm 2018

Tương lai việc làm ở Việt Nam sẽ như thế nào?

Việt Nam cần tăng số lượng công việc trong phân khúc các ngành hiện đại; tăng chất lượng việc làm trong các ngành truyền thống; và tạo một lực lượng lao động năng động và có kỹ năng cao hơn, thích ứng với những thay đổi về việc làm trong tương lai.