THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ quản lý nước tốt hơn ở Đồng bằng sông Mê công

28 Tháng 11 Năm 2013Oa-sinh-tơn, DC, ngày 27/11/2013 – Hôm nay, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản tín dụng 25 triệu đô la Mỹ giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông và cải thiện việc thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu về tài nguyên nước.

Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước – Giai đoạn 2 sẽ đóng góp vào mục tiêu tổng thể của chương trình quản lý tài nguyên nước lồng ghép tại Khu vực hạ lưu sông Mê công vì sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững thông qua hoạt động xây dựng năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia sông Mê công Việt Nam và các ban ngành có liên quan.

Dự án này là giai đoạn hai của một chương trình gồm 4 giai đoạn tạo ra những hình mẫu điển hình trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nước chung ở khu vực hạ lưu sông Mê công.

Dự án sẽ: 1) Cung cấp hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở lưu vực sông Sêsan-Sêrêpốc ở Việt Nam; 2) Giúp thành lập mạng lưới giám sát tài nguyên nước ở khu vực biên giới với Cam-pu-chia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại khu vực hạ lưu sông Mê công và hệ thống thông tin tài nguyên nước của Việt Nam trên khu vực hạ lưu sông Mê công; và 3) Củng cố mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, dự báo lũ và hệ thống cảnh báo ở khu vực Tây nguyên.

Khoản tín dụng 25 triệu đô la Mỹ do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp vay. 

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Chisako Fukuda,
tel : 202 473-9424
cfukuda@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2014/214/EAP

Api
Api

Welcome