""

ปลอดภัยและเป็นความลับ: สถานที่ตรวจเชื้อเอชไอวีในกรุงเทพฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรุงเทพฯ มีสถานพยาบาลกว่า 90 แห่ง ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลรัฐไปจนถึงคลีนิคชุมชนที่สามารถให้บริการตรวจรักษาเอชไอวีได้ รู้ตัวไว้ ไปตรวจเอชไอวี จะได้มีชีวิตแข็งแรงอายุยืนยาวขึ้น