ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ธนาคารโลก และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลียสนับสนุนการก่อตั้งภาคีเครือข่ายการบริหารการเงินการคลังสาธารณะแห่งเอเชีย

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ภาคีเครือข่ายผู้ปฎิบัติการจะช่วยรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน
การใช้จ่ายภาครัฐ

กรุงเทพฯ, 7 มิถุนายน 2555 – ภาคีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังสาธารณะได้เปิดตัวขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคในการปรับปรุงการบริหารจัดการการคลังสาธารณะเพื่อให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น

โดยภาคีเครือข่ายนี้ชื่อว่า ภาคีเครือข่ายการบริหารการเงินการคลังสาธารณะแห่งเอเชีย (The Public Expenditure Management Network in Asia-PEMNA) จะเป็นโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังสาธารณะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการปฏิรูป เปรียบเทียบผลงาน และปรับปรุงระบบการจัดการการคลังสาธารณะของแต่ละประเทศ

“เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ใน ภูมิภาคเอเชีย รัฐบาลไทยได้ดำเนินการด้านการปฏิรูปการคลังสาธารณะมากว่าทศวรรษ ซึ่งการปฏิรูปที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลทำให้การบริการสาธารณะภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบการบริหารการคลังภาครัฐที่ช่วยรักษาวินัยทางการคลังในระดับมหภาค และปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น” นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กล่าวในการปาฐกถาพิเศษระหว่างการเปิดงาน PEMNA ในครั้งนี้ กล่าว

“ผมเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเราทุกท่าน จะเป็นความรู้ให้ผู้อื่นได้มีการเรียนรู้อีกมากมาย และผมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ดำเนินงานเช่นนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา เพื่อให้มีการถกประเด็นกันอย่างตรงไปตรงมา แลกเปลี่ยนความท้าทายและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบของเราเอง” นายวรวัจน์กล่าว

ตัวแทนมากกว่าหนึ่งร้อยคนจากประเทศกัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, ติมอร์-เลสเต, เวียดนาม, ไทย, และเกาหลี รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ได้แก่ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) และธนาคารโลก ได้รวมตัวกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

โดยผู้ปฎิบัติงานวิชาชีพด้านการคลังสาธารณะเหล่านี้จะประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การร่วมพบปะกันในประเทศต่างๆ การประชุมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม และสื่อสารผ่านอินเตอร์เนตเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาค

ธนาคารโลกและ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัวภาคีเครือข่าย PEMNA รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้อื่น ๆ ในอนาคต โดยจะมีการเชิญองค์กรเพื่อการพัฒนาประเทศอื่นๆ และสาธารณรัฐเกาหลีพื่อเข้าร่วมภาคีเครือข่ายในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและผู้ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงิน

"รัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้แสดงความสนใจอย่างสูงในการเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติและนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และของประเทศอื่น ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการคลังสาธารณะและการบริหารจัดการภาครัฐ” นางแอนเน็ต ดิกสัน ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

นางแอนเน็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเรียนรู้ผ่านผู้ทำงานอย่างเดียวกัน (Peer Learning) สามารถช่วยรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการภาคสาธารณะ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ และในการจัดสรรทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จของเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ”

นางแอนเน็ตยังได้กล่าวอีกว่า ภาคีเครือข่าย PEMNA เป็นนวัตกรรมในการดำเนินงานเมื่อเทียบกับบทบาทดั้งเดิมของธนาคารโลกซึ่งจะเป็นไปในทางให้คำแนะนำและในการดำเนินงาน โดยแนวคิดหลักเบื้องหลังเครือข่ายใหม่นี้ คือการนำเอาความสามารถในการจัดให้มีการรวมตัวกันของธนาคารโลกและองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่นๆ มารวมกันเสมือนหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เชื่อใจได้ บทบาทของธนาคารโลกคืออำนวยความสะดวกแก่ภาคีเครือข่าย และคาดว่าจะลดบทบาทลงเรื่อยๆ เมื่อประเทศสมาชิกของ PEMNA สามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมและจัดการเครือข่ายได้

สถาบันการคลังสาธารณะแห่งเกาหลี (The Korea Institute of Public Finance- KIPF) มีฐานะกึ่งองค์กรภาครัฐ ทำหน้าที่ในการวิจัยและอบรมร่วมกับกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการให้กับภาคีเครือข่ายฯ

"ประเทศเกาหลีมีความยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการทำงานกับประเทศอื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการคลังสาธารณะ ผมมีความมั่นใจว่า PEMNA จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาค” นายดอง ยีออน คิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง สาธารณรัฐเกาหลีกล่าวในการต้อนรับการก่อตั้งของ PEMNA “ประเทศเกาหลีมีความยินดีที่จะรับบทบาทฝ่ายเลขานุการของ PEMNA และ รัฐบาลเกาหลียินดีที่จะให้การสนับสนุนและทำโครงการวิจัยเพื่อเป็นการเปิดตัวเครือข่าย PEMNA ด้วย” นายคิมกล่าว

สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศไทย องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก รวมถึงประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้ ตอบตกลงในการเป็นคณะกรรมการ (Steering committee) ของ PEMNA

สื่อมวลชนโปรดติดต่อ
ใน กรุงเทพฯ
บุณฑริกา แสงอรุณ
โทร: 02 686-8326
bsangarun@worldbank.org
ใน วอชิงตัน ดีซี
Mohamad Al-Arief
โทร: +1 (202) 458-5964
malarief@worldbank.orgข่าวประชาสัมพันธ์ ที่:
PEMNA

Api
Api

Welcome