Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Georgia Wallen


คุณจอร์เจียเป็นรักษาการผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำประเทศอาวุโสให้กับประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์การพัฒนา ลำดับความสำคัญของการพัฒนาของธนาคารโลก และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละประเทศดังกล่าว ก่อนที่มาร่วมงานกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเมื่อปีพ.ศ. 2558 คุณจอร์เจียทำงานกับแผนกการเงินเพื่อการพัฒนา (Development Finance) ซึ่งทำหน้าที่ระดมทรัพยากรให้แก่สมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) เธอเป็นหนึ่งในทีมงานหลักที่รับผิดชอบการระดมทุนมูลค่ากว่า 519,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (51.9 Billion) ให้แก่โครงการเพิ่มทุนของสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (IDA17 Replenishment) เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้เขียนหลักของรายงานปริทรรศน์การดำเนินงานของ IDA 15 ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินงานด้านนโยบาย ผลการทำงาน และการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาสามปี

คุณจอร์เจียมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระหว่างประเทศ เธอเคยทำงานที่ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา (IDB) ซึ่งเธอทำหน้าที่ประสานงานโครงการของสาธารณรัฐซูรินาเมและภูมิภาคแคริบเบียน เธอมีประสบการณ์การการประเมินผลการดำเนินงานจากธนาคารโลกและด้านระบบประเมินผลอิสระจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO