Skip to Main Navigation
ویدیو 17 اکتبر 2018

چگونه باید از دستاورد ها و فرصتهای از دست رفته طی یک دهه گذشته در افغانستان اموخت

""

امروز ۱۷ ماه اکتوبر میلادی مصادف به روز جهانی محو فقر میباشد. میخواهیم نگاهی کوتاه به رشد اقتصادی افغانستان در یک دهه گذشته، داشته باشیم. افغانستان ازسال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ میلادی شاهد رشد اقتصادی چشمگیر بود. اما پس از آنکه وضعیت و شرایط امنیتی این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی به وخامت گراید همزمان با ان روند رشد اقتصادی نیز بطی شد. در عین حال میزان درآمد، زمنیه کار و فرصت های اقتصادی برای همه، به شمول آنانیکه در جریان سال های رشد اقتصادی بیشترین سود را بردند، به طور سریع کاهش یافت. متاسفانه امروز از هر دو افغان، یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند. در آینده باید همه افغانها از رشد اقتصادی یکسان مستفید شوند و بنیاد اقتصادی باید بر اساس سرمایه گذاری روی سکتور های که سبب ایجاد کار و درآمد بلند می شود، گسترش یابد.