تعهد ما ایجاد آینده بهتر برای افغانستان

13 جون 2017

پیام ویدیویی شوبهم چوهدری رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در مورد بستهٔ کمک مالی جدید این اداره به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی. هدف از اعلان این بسته کمکی جدید فراهم آوری منابع بیشتر مالی برای دولت افغانستان به منظور رسیدگی به نیازمندی های عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی، افزایش فرصت های شغلی و کاروبار برای افراد نیازمند، تقویت امور انکشافی پنج شهر بزرگ، توسعه شبکه های برق رسانی، بهبود مصؤنیت غذایی و راه سازی روستایی در این کشور میباشد.