СТАТИЯ

Правене на бизнес 2015 Обобщение на фактите: Европа и Централна Азия

29 Октомври, 2014

Image

 Правене на бизнес 2015 Обобщение на фактите: Европа и Централна Азия

  • Двадесет и две от общо 26-те икономики в Европа и Централна Азия са осъществили поне една регулаторна реформа с цел улесняване на правенето на бизнес през годината от 1 юни 2013 до 1 юни 2014 — общо 44 реформи.1
  • От 2005, всички икономики в региона са осъществили реформи на бизнес регулациите в области които се измерват от доклада Правене на бизнес. Съвместно, 26-те икономики са регистрирали 521 реформи, които улесняват правенето на бизнес — средно 20 реформи на всяка икономика.2 През този период Грузия е осъществила най-големия брой реформи, 36 реформи (на второ място в цял свят след Руанда), следвана от бившата югославска република Македония с 34 реформи.
  • Таджикистан води световната класация за реформатор в доклада за тази година — това е и икономиката, която е осъществила най-големите подобрения на бизнес регулациите и през изминалата година. Азербайджан е също сред 10-те топ реформатори в света за тази година.
  • Грузия  държи най-високата позиция в класацията за региона в категорията „лекота за правене на бизнес”, 15-то място от 189 икономики в света.
  • За първи път тази година, Правене на бизнес обобщи данни за втори град в 11-те икономики с население над 100 милиона. В Руската федерация, докладът анализира бизнес регулациите и в Москва, и в Санкт Петербург.
  • В световен мащаб, Република Хърватска е постигнала най-много подобрения в категорията „получаване на разрешително за строеж” за 2013/14, докато Румъния е осъществила най-много подобрения в категорията „плащане на данъци”, а Косово - в категорията „изпълнение на договори".

Обобщение на Правене на бизнес реформи в Европа и Централна Азия за периода 2013/143

Албания
Албания улесни стартирането на бизнес като намали регистрационните такси. Улесни получаването на разрешително за строеж, като се върна към издаването на разрешителни за строеж и като обедини разрешителното за земя и за строеж в едно разрешително за строителство и благоустройство. Също така, Албания улесни прехвърлянето на земя чрез въвеждане на ефективни времеви ограничения по сделките и прехвърляне на регистъра на недвижимата собственост на елекронен носител. Въпреки това, Албания отслаби системата за сделки при залог посредством допълнения и изменения на Закона за таксите на залозите, които не позволяват нематериални активи да бъдат обезпечени чрез учредяване на особен залог без физическо владение на актива. Също така, страната увеличи корпоративната данъчна ставка, което увеличи разходите на фирмите.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Получаване на разрешително за строеж, Регистриране на недвижима собственост, Достъп до кредитиране (законови права,затрудняване), Плащане на данъци (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 68

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 108

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.1

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 59.8; подобрение: 6.3

Армения
Армения улесни правенето на бизнес чрез опростяване на процедурите след регистрация.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 45

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 49

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 70.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 69.3; подобрение: 1.3

Австрия
Австрия улесни стартирането на бизнес като намали изискването за минимален капитал, което доведе до намаление на изискванията за минимален капитал, внесен в дружеството, и на нотариалните такси.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 21

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 19

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 77.4

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност”: 77.1; подобрение: 0.3

Азербайджан
Азербайджан улесни стратирането на бизнес като намали времето за придобиване на електронен подпис с цел данчна регистрация онлайн. Улесни прехвърлянето на недвижима собственост чрез въвеждането на онлайн процедура за получаване на удостоверение за липса на тежести. Азербайджан също улесни плащането на данъци като въведе електронна система за регистриране и плащане на социални осигуровки.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Регистриране на недвижима собственост, Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 80

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 88

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 64.1

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 62.0; подобрение: 2.1

Беларус
Беларус улесни фирмите при плащането на данъци като въведе електронна система за регистриране и плащане на вноските по задължителната застраховка за трудови злополуки и като опрости изискванията за регистрация за корпоративно данчно облагане и данък добавена стойност. От друга страна, станата увеличи ставката на екологичната такса и определи разходите за провизиране на лоши кредити да не могат да се приспадат от дължимите корпоративни данъци.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 57

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 57

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.3

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 67.1; подобрение: 1.2 

Белгия
Белгия усложни процеса по обявяване в несъстоятелност с въвеждането на допълнителни изисквания за започване на процедура по реорганизация, включително и представянето на официални документи, верифицирани от трети страни.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Разрешаване на несъстоятелност (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 42

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 40

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.1

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.1; подобрение: 0.0

Босна и Херцеговина
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 107

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 104

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 60.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 60.2; подобрение: 0.3

България
България улесни стратирането на бизнес като намали регистрационните такси.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 38

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 36

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.7; подобрение: 0.1

Република Хърватска
Република Хърватска улесни стартирането на бизнес като намали нотариалните такси. Също така улесни получаването на разрешително за строеж чрез намаляване на изискванията и таксите по разрешителните за строеж и ускоряване на крайната инспекция на строителните дейности. Освен това, Република Хърватска улесни трансграничната търговия чрез въвеждането на нова електронна система. От друга страна, Хърватска усложни плащането на данъци за фирмите като увеличи ставката на здравните осигуровки, увеличи таксите на Хърватската Търговска Камара, и въведе по-детайлирани изисквания по регистрирането на данък добавена стойност – въпреки, че премахна вноските към Хърватската Търговска Камара.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Получаване на разрешително за строеж, Трансгранична търговия, Плащане на данъци (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 65

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 67

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.5

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 64.4; подобрение: 2.1

Кипър
Кипър подобри системата си за кредитна информация чрез наредба на централната банка, с която се премахват минималните прагове на заемите, които се вписват в базата данни на кредитните бюра. Страната улесни плащането на данъци за фирми като намали броя на предварителните вноски за корпоративен данък.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Достъп до кредитиране (кредитна информация), Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 64

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 62

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 65.9; подобрение: 0.7

Чешка република
Чешката република улесни стартирането на бизнес като значително намали изискванията за минимален капитал и минимален внесен капитал. Страната подобри достъпа до кредитиране като прие нов правен режим по отношение на сделки при залог, който позволява регистрирането на вземания в регистъра на залозите и позволява извънсъдебно изпълнение при обезпечение. Също така, Чешката република улесни изпълнението на договори чрез допълнение и изменение на гражданско-процесуалния кодекс и промяна на финансовите прагове по завеждане на дела на съдилищата.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Достъп до кредитиране (законови права), Плащане на данъци, Изпълнение на договори

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 44

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 47

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.0

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 69.8; подобрение: 1.2

Дания
Дания улесни стартирането на бизнес като намали изискванията за минимален капитал внесен в дружеството.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 4

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 4

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 84.2

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 84.1; подобрение: 0.1

Естония
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 17

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 16

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 78.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 78.5; подобрение: 0.3

Финландия
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 9

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 8

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 81.1; подобрение: −0.3

Франция
Франция улесни стартирането на бизнес като намали времето за регистриране на фирма на „едно гише” (Centre de Formalités des Entreprises).

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 31

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 33

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 73.9

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 72.2; подобрение: 1.7

Грузия
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 15

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 14

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 79.5

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 79.6; подобрение: −0.2

Германия
Германия затрудни стартирането на бизнес като увеличи нотариалните такси, както и увеличи разходите по прехвърляне на недвижима собственост чрез увеличение на таксата за прехвърляне.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес (затрудняване), Регистриране на недвижима собственост (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 14

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 13

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 79.7

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.0; подобрение: −0.3

Гърция
Гърция улесни стартирането на бизнес като намали разходите по регистрация. Страната улесни и прехвърлянето на недвижима собственост като намали таксата за прехвърляне на имот и премахна изискването за представяне на удостоверение за платени общински такси. Също така, Гърция улесни изпълнението на договорите с въвеждане в съдилищата на електронна система за регистрация.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Регистриране на недвижима собственост, Изпълнение на договори

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 61

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 65

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.7

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 65.0; подобрение: 1.7

Унгария
Унгария подобри достъпа до кредитиране с приемането на нов правен режим за сделки при залог, базиран на функционален подход към обезпечението, позволяващ да се разшири обхвата на обезпечението и върху продуктите и резултатите на първоначалния актив, и въведе модерен регистър на залозите, базиран на нотификация. В допълние, страната улесни плащането на данъци и намали разходите за фирмите като премахна специлния данък, въведен временно през 2010 г. и като намали данъка за моторни превозни средства. Въпреки това, Унгария затрудни стартирането на бизнес като увеличи изискванията за минимален капитал, който следва да бъде внесен в дружеството.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Достъп до кредитиране (законови права), Плащане на данъци, Стартиране на бизнес (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 54

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 58

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.8; подобрение: 2.0

Исландия
Исландия улесни стартирането на бизнес чрез предлагането на по-бързи онлайн процедури. От друга страна, увеличи разходите по прехвърляне на недвижима собственост като увеличи ставката на таксата на гербовите марки.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Регистриране на недвижима собственост (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 12

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 11

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.3

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.5; подобрение: −0.2

Ирландия
Ирландия улесни прехвърлянето на недвижима собственост като подобри електронната система на регистъра на недвижимите имоти и въведе онлайн система за регистриране на собственост на недвижим имот. Страната подобри системата за кредитна информация като прие нов закон за създаването и функционирането на кредитен регистър. Също така, Ирландия улесни изпълнението на договорите като промени на финансовите прагове по завеждане на дела в съдилищата.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Регистриране на недвижима собственост, Достъп до кредитиране (кредитна информация), Изпълнение на договори

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 13

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 17

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.1

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 78.2; подобрение: 1.8

Италия
Италия улесни стартирането на бизнес като намали изискванията както за минимален капитал, така и за минимален капитал, внесен в дружеството и като опрости процедурите по регистрация.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 56

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 52

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.5

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.2; подобрение: 0.3

Казахстан
Казахстан улесни регистрирането на недвижима собственост с въвеждането на ефективни срокове и бърза процедура. Страната улесни и трансграничната търговия като отвори нов граничен пункт и железопътна връзка, която намали задръстванията на границата с Китай. Също така, Казахстан улесни изпълнението на договорите с въвеждането на електронна система за регистрация на делата в съдилищата. Още повече, Казахстан улесни разрешаването на несъстоятелност чрез поясняване и опростяване на законовите разпоредби, регламентиращи ликвидация и реорганизация, чрез въвеждане на правната концепция за събрание на кредиторите, увеличаване на правата на кредиторите в процеса на несъстоятелност, позволяване на апортни вноски за погасяване на задължения към обезпечени кредитори и поясняване на процедурата за завеждане на искове на кредиторите. От друга страна, Казахстан усложни плащането на данъци за фирмите като въведе задължителна вноска към Националната камара на предприемачите и увеличение на екологичните такси и данък моторно превозно средство.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Регистриране на недвижима собственост, Трансгранична търговия, Изпълнение на договори, Разрешаване на несъстоятелност, Плащане на данъци (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 77

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 76

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 64.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 63.6; подобрение: 1.0

Косово
Косово улесни получаването на разрешителни за строеж чрез създаването на нова схема за поетапна инспекция и чрез значително намаляване на таксата за разрешенията за строеж. Освен това направи изпълнението на договорите по-лесно чрез въвеждане на система с частен съдебен изпълнител. Косово, обаче, направи прехвърлянето на собственост по-трудно като увеличи на таксата за регистрация на сделки с недвижими имоти.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Получаване на разрешения за строеж, Изпълнение на договори, Регистриране на недвижима собственост (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 75

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 81

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 64.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 63,0; подобрение: 1.8

Киргизка република
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 102

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 99

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 60.7

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 61.0; подобрение: −0.2

Латвия
Латвия улесни плащането на данъци за компаниите чрез опростяване на данъчната декларация за добавена стойност, чрез подобряване на електронната система за подаване на корпоративни данъчни декларации за доходи и намаляване на ставката за социално осигуряване, плащана от работодателите. От друга страна, Латвия направи стартирането на бизнес по-трудно като увеличи таксите за регистрация, банковите такси и нотариалните такси.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Плащане на данъци, Стартиране на бизнес (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 23

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 21

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 76.7

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 76.6; подобрение: 0.1

Литва
Литва направи стартирането на бизнес по-лесно като премахна необходимостта от печат на фирмата и чрез ускоряване на процеса на регистрация по ДДС в Държавната данъчна инспекция. Освен това направи получаването на разрешителни за строеж по-лесно чрез намаляване на времето, необходимо за обработка на заявленията за разрешение за строеж. В допълнение към това, Литва улесни изпълнението на договорите чрез въвеждане на система за електронно файлиране за потребителите на съда.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Получаване на разрешително за строеж, Изпълнение на договори

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 24

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 24

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 76.3

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 75.9; подобрение: 0.5

Люксембург
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 59

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 59

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 67.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.6; подобрение: 1.0

Македония, БЮР
Бившата югославска република Македония улесни стартирането на бизнес като направи онлайн регистрацията безплатна. Освен това, страната засили защитата на миноритарните инвеститори  като започна да изисква предварителен преглед на сделките със свързани лица от външен одитор. В допълнение към това, Македония направи решаването на несъстоятелност по-лесно чрез създаване на рамка за електронни търгове на имуществото на длъжниците, рационализиране и съкращаване на сроковете за производство по несъстоятелност и на процеса на обжалване и чрез създаване на рамка за извънсъдебни преструктурирания.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Защита на миноритарните инвеститори, Разрешаване на несъстоятелност

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 30

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 31

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 74.1

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 72.7; подобрение: 1.4

Молдова
Молдова направи стартирането на бизнес по-лесно като премахна изискването за минимален капитал. В допълнение на това, страната улесни плащането на данъци за компаниите чрез въвеждане на електронна система за подаване и плащане на вноски за социално осигуряване. От друга страна, Молдова увеличи минималната заплата, използвана за изчисляване на данъчното задължение за околната среда. Освен това, Молдова повиши ставките на здравноосигурителната вноска, дължима от работодателя и въведе нови изисквания за подаване на заявления за данък върху добавената стойност.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 63

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 82

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 62.8; подобрение: 3.8

Черна гора
Черна гора направи издаването на разрешителни за строеж значително по-евтино, като намали таксата за предоставяне на комунални услуги на местата за строеж и премахна таксата за получаване на изискванията за развитие на градската среда и техническите изисквания от общината.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Получаване на разрешителни за строеж

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 36

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 42

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 72.0

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 70.7; подобрение: 1.3

Нидерландия
ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 27

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 26

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 75.0

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 75.0; подобрение: 0.0

Норвегия
Норвегия улесни стартирането на бизнес чрез премахване на изискването дружествата с ограничена отговорност да предоставят баланса си за преглед от външен одитор, в случаите когато капиталът е платен в брой.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 6

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 6

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 82.4

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 82.2; подобрение: 0.2

Полша
Полша направи процедурата по достъп до електричество по-евтина като преразгледа структурата на таксите за новите връзки. Страната улесни и прехвърлянето на собственост чрез въвеждане на онлайн процедури и намаляване на нотариалните такси. В допълнение към това, Полша улесни трансграничната търговия чрез прилагане на нова терминална операционна система на пристанището в Гданск.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Получаване на достъп до електричество, Регистрация на недвижима собственост, Трансгранична търговия

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 32

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 30

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 73.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 73.4; подобрение: 0.2

Португалия
Португалия намали разходите по плащане на данъците за фирмите чрез намаляване на данчната ставка за корпоративния доход и чрез въвеждане на намалена ставка на корпоративния данък за част от облагаемата печалба на малките и средни предприятия. В допълнение, Португалия улесни изпълнението на договорите с приемането на нов гражданско-процесуален кодекс, разработен така, че да намали натрупаните дела, да опрости съдебните процедури, да засили ролята на съдиите и да ускори решаването на стандартните граждански и търговски спорове.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Плащане на данъци, Изпълнение на договори

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 25

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 23

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 76.0

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 76.0; подобрение: 0.0

Румъния
Румъния улесни плащането на данъци за компаниите, като мнозинството от компаниите вече използват електронната система за подаване и плащане на данъци.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 48

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 50

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 70.2

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.5; подобрение: 1.7

Руска федерация
Руската федерация улесни стартирането на бизнес като премахна изискването за депозиране на учредителния капитал преди регистрацията на дружеството, както и изискването да се уведомяват данъчните власти за откриването на банкова сметка – реформа, която се отнася както до Москва, така и до Санкт Петербург. В допълнение към това, страната улесни прехвърлянето на собственост чрез премахване на изискването за нотариална заверка и въвеждане на по-кратки срокове за приключване на регистрацията на собственост. Тази реформа се отнася както за Москва, така и за Санкт Петербург.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Регистрация на недвижима собственост

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 62

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 64

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 66.7

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 65.0; подобрение: 1.6

Сан Марино
Сан Марино улесни прехвърлянето на собственост чрез понижаване на данъчната ставка за регистрация на собственост.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Регистрация на недвижима собственост

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 93

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 89

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 62.4

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 61.9; подобрение: 0.5

Сърбия
Сърбия затрудни прехвърлянето на собственост като премахна бързата процедура за регистрация на прехвърлянето на собственост.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Регистрация на недвижима собственост (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 91

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 77

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 62.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 63.5; подобрение: −0.9

Словашка република
Словашката република улесни стартирането на бизнес чрез намаляване на времето, необходимо за регистрация в районния съд и чрез премахване на необходимостта (и следователно - на таксата) за верификация на подписите от нотариус. Страната подобри и своята кредитна информационна система чрез въвеждането на нов закон за защита на личните данни.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Достъп до кредитиране (кредитна информация)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 37

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 35

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 71.7; подобрение: 0.1

Словения
Словения улесни разрешаването на несъстоятелност чрез въвеждане на опростена процедура за реорганизация за малки фирми и превантивна процедура за преструктуриране за средни и големи компании като даде възможност на кредиторите за по-голямо участие в управлението на длъжника, както и чрез създаване на разпоредби за увеличаване на акционерния капитал чрез замяна на дълг срещу собственост.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Разрешаване на несъстоятелност

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 51

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 46

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 69.9

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 69.8; подобрение: 0.0

Испания
Испания улесни стартирането на бизнес чрез въвеждане на електронна система, свързваща няколко публични агенции като по този начин опрости процеса на бизнес регистрация. Страната направи прехвърлянето на собственост по-лесно чрез намаляване на данъчната ставка за прехвърляне на собственост. Тя направи и плащането на данъци по-малко скъпо за фирмите чрез намаляване на законно определената ставка на корпоративния подоходен данък. В допълнение към това, Испания улесни разрешаването на несъстоятелност чрез въвеждане на нови правила за извънсъдебно преструктуриране, чрез въвеждане на разпоредби, приложими по отношение на готови реорганизации, както и чрез даване на по-голяма публичност на производствата по несъстоятелност.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Регистрация на недвижима собственост, Плащане на данъци, Разрешаване на несъстоятелност

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 33

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 32

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 73.2

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 72.2; подобрение: 0.9

Швеция
Швеция улесни регистрацията на собственост чрез въвеждането на нова онлайн система за регистрация на собственост.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Регистрация на недвижима собственост

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 11

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 12

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.2; подобрение: 0.4

Швейцария
Швейцария улесни стартирането на бизнес чрез въвеждане на онлайн процедури. Страната засили и защитата на миноритарните инвеститори чрез увеличаване на нивото на прозрачност, което се изисква от публично търгуваните компании. В допълнение към това, Швейцария направи разрешаването на несъстоятелност по-лесно посредством въвеждането на период на мораториум, докато длъжникът подготвя извънсъдебно споразумение (реорганизация), което позволява на кредиторите по-голямо участие в извънсъдебната процедура (реорганизация) и изясняване на разпоредбите за дължимите възстановявания, приложими към сделките, които подлежат на анулиране.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Защита на миноритарните инвеститори, Разрешаване на несъстоятелност

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 20

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 22

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 77.8

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 76.3; подобрение: 1.5

Таджикистан
Таджикистан улесни стартирането на бизнес като се позволи на Агенцията по статистика да издава статистическия код за нов бизнес по време на регистрацията. Страната намали разходите по получаване на разрешителни за строеж като намали таксата за получаване на задание за архитектурно планиране. В допълнение към това, Таджикистан подобри достъпа до кредитна информация като започна да предоставя кредитни оценки. И накрая, Таджикистан улесни плащането на данъци за компаниите чрез въвеждане на електронна система за подаване и плащане на корпоративен подоходен данък, на данъците върху труда и добавената стойност.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Издаване на разрешителни за строеж, Достъп до кредитиране (кредитна информация), Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 166

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 177

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 48.6

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 43.3; подобрение: 5.3

Турция
Турция улесни изпълнението на договорите чрез въвеждане на система за електронно подаване за потребителите на съда. Въпреки това обаче, страната усложни стартирането на бизнес като увеличи нотариалните такси и таксите за регистрация на фирми. Страната направи и плащането на данъци по-скъпо за фирмите, тъй като увеличи ставката, която работодателят плаща за социалното осигуряване.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Изпълнение на договори, Стартиране на бизнес (затрудняване), Плащане на данъци (затрудняване)

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 55

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 51

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.7

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 68.4; подобрение: 0.3

Украйна
Украйна улесни плащането на данъци за компаниите чрез въвеждане на електронна система за подаване и плащане на данъците върху труда. От друга страна, обаче, увеличи данъка върху околната среда.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 96

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 112

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 61.5

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 59.2; подобрение: 2.3

Обединено кралство
Обединеното кралство улесни стартирането на бизнес чрез ускоряване на данъчната регистрация. В допълнение, страната направи плащането на данъци по-малко скъпо за фирмите чрез намаляване на данъчната ставка за корпоративните приходи, но в същото време увеличи данък- смет.

Категории на реформи на бизнес регулациите: Стартиране на бизнес, Плащане на данъци

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 8

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 9

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 81.0

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 80.8; подобрение: 0.2

Узбекистан
Узбекистан засили защитата на миноритарните инвеститори чрез въвеждане на изискване за публичните акционерни дружества да оповестяват информация за сделките със свързани лица в своята годишна декларация; поставяне на по-високи стандарти за разкриване на такива транзакции към съвета на директорите; както и за установяване на правото на акционерите да получат всички документи, свързани с такива сделки. В допълнение, Узбекистан улесни трансграничната търговия чрез намаляване на броя на документите за износ и внос и като даде възможност документите да се предоставят по електронен път

Категории на реформи на бизнес регулациите: Защита на миноритарните инвеститори, Трансгранична търговия

ПБ2015 позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 141

ПБ2014 изчислена назад позиция в класацията за лекота на правене на бизнес: 149

ПБ2015 оценка отдалеченост от граничната стойност: 54.3

ПБ2014 изчислена назад оценка отдалеченост от граничната стойност: 50.0; подобрение: 4.2

За серията от доклади “Правене на бизнес”

Годишният водещ доклад на Групата на Световната банка “Правене на бизнес” анализира разпоредбите, които се отнасят до бизнесите на дадена икономика по време на техния жизнен цикъл, включително стартиране и операции, трансгранична търговия, плащане на данъци и разрешаване на несъстоятелност. Общата класация на лекотата на правене на бизнес се основава на оценка на отдалечеността до граничната стойност по 10 теми и обхваща 189 икономики. Докладът “Правене на бизнес” не измерва всички аспекти на стопанската среда, които имат значение за компаниите и инвеститорите. Например, докладът не измерва качеството на фискалното управление, други аспекти на макроикономическата стабилност, нивото на квалификация на работната сила или устойчивостта на финансовите системи. Заключенията от доклада насърчават дебати по отношение на политиките по целия свят и дават възможност за все повече научни изследвания по въпроса как регулацията на фирмено равнище се отнася към икономическите резултати в икономиките. Всяка година екипът на доклада работи за подобряване на методологията, събирането на данни, анализа и продукта. Проектът се е възползвал от обратната връзка, предоставена от много заинтересовани страни през годините. Проектът преминава през строги проверки, за да се гарантира неговото качество и ефективност, като основната цел да предостави обективна база за разбиране и подобряване на местната регулаторна среда за бизнеса по целия свят. Тазгодишният доклад бележи 12-то издание на световната серия от доклади “Правене на бизнес”. За повече информация за докладите “Правене на бизнес”, моля посетете doingbusiness.org и се присъединете се към нас във Фейсбук на адрес doingbusiness.org/Facebook.


За Групата на Световната банка

Групата на Световната банка играе ключова роля в глобалните усилия за премахване на крайната бедност и за насърчаване на споделен просперитет. Групата се състои от пет институции: Световната банка, включително и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Международната асоциация за развитие (МАР); Международната финансова корпорация (МФК); Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС). Тези институции работят заедно в повече от 100 страни и предоставят финансиране, съвети и други решения, които дават възможност на страните да се справят с най-неотложните предизвикателства на развитието. За повече информация, моля посетете www.worldbank.org, www.miga.org и www.ifc.org.


За повече информация за Правене на бизнес 2015 можете да се свържете с:


Nadine Ghannam +1 (202) 473-3011                                Hyun Kyong Lee +1 (202) 473-8725

E-mail: nsghannam@ifc.org                                           E-mail: hlee9@worldbank.org


Контакти за специфични регионални въпроси по Правене на бизнес 2015:


Европа и централна Азия

Nezhdanan Bukova +7 (985) 411-3986                            Kristyn Schrader +1 (202) 458-2736

E-mail: nbukova@ifc.org                                               E-mail: kschrader@worldbank.org


Slobodan Brkic +381 (11) 30-23-750                              Elena Karaban +1 (202) 473-9277

E-mail: sbrkic@ifc.org                                                   E-mail: ekaraban@worldbank.org


Западна Европа
Oliver Griffith +33-1-4069-3195                                                   Valerie Chevalier +33 (0) 1 40-69-3048                

E-mail:  OGriffith@ifc.org                                              E-mail: vchevalier@worldbank.org


Egidio Germanetti +33-1-4069-3182                                Derek Warren +44 (207) 592-8402

E-mail: egermanetti@worldbankgroup.org                      E-mail: dwarren1@worldbank.org


1 Не включва Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство, които са класифицирани като ОИСР държави с високи доходи.

Не включва Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство, които са класифицирани като ОИСР държави с високи доходи.

Позицията в класацията в категория „лекота на правене на бизнес” на ПБ2014 може да се различава от тази, публикувана в доклада Правене на бизнес 2014. Позицията е адаптирана, за да се вземат предвид последните промени, осъществени от Правене на бизнес и изчисляване на позицията, сега определяна и въз основа на „отдалеченост от граничната стойност” (distance to frontier) включването на данни за втори град в 11-те икономики с население над 100 милиона; промените в методологията за различните групи индикатори; и ревизиране на данните поради корекции.

„Оценката за отдалеченост от граничната стойност” (distance to frontier score) представят отдалечеността на всяка икономика от “граничната стойност” — която обобщава най-добрите постижения по всеки от наблюдаваните в Правене на бизнес индикатори. Оценката е нормализирана, за да е в диапазон от 0 до 100, като 100 представлява граничната стойност (the frontier). Разликата между оценките за ПБ2015 (2014) и ПБ2014 (2013) и реално осъществените подобрения на средата е възможна поради закръгляване на цифрите.Api
Api