Trang này bằng:

VIDEO

  • Nâng cao tiếp cận với phòng chống HIV/AIDS để chống lại căn bệnh nguy hiểm
Một chương trình can thiệp phòng chống HIV/AIDS nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho các nhóm dân tộc thiểu số có nguy cơ mắc bệnh cao.