Dự án & Chương trình của Việt Nam

Tính đến tháng 9/2016, Ngân Hàng Thế Giới đã cung cấp tổng cộng 22,5 tỉ USD cho viện trợ không hoàn lại, tín dụng và vay ưu đãi cho Việt Nam tính. Danh mục dự án đang hoạt động hiện nay tại Việt Nam gồm 50 dự án IDA/IBRD và 4 dự án quỹ tín thác riêng rẽ với tổng cam kết là 9,9 tỉ USD. Các khoản tín dụng này tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bao gồm giao thông và phát triển đô thị, phát triển nông thôn, năng lượng, quản lý tài nguyên nước, cải cách hành chính công, tài chính, giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội, và môi trường.


TÌM KIẾM DỰ ÁN
Xem tất cả các dự án »

CÁC KHOẢN VAY

Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*

*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA

Tâm điểm
Image
Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam đã cải tạo hơn 200 khu thu nhập thấp và các hạ tầng chính yếu liên quan, mang lại lợi ích cho 7,5 triệu người dân đô thị.

Api
Api
Api


SƠ ĐỒ DỰ ÁN