Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:

Dự án & Chương trình của Việt Nam

TÌM KIẾM DỰ ÁN
CÁC KHOẢN VAY
Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*
*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA
25 percent

less than a man. That's what the average Vietnamese woman gets paid.

Nguồn »

SƠ ĐỒ DỰ ÁN