Dự án & Chương trình của Việt Nam

Tính đến thời điểm tháng 2/2015 Ngân hàng Thế giới đã cấp gần 19,6 tỉ USD gồm viện trợ không hoàn lại, cho vay và vốn ưu đãi cho Việt Nam. Danh mục dự án Việt Nam hiện nay gồm 45 dự án IDA/IBRD và 5 dự án quỹ tín thác riêng rẽ với tổng cam kết thuần là 8.258 tỉ USD. Các khoản tín dụng này tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bao gồm giao thông và phát triển đô thị, phát triển nông thôn, năng lượng, quản lý tài nguyên nước, cải cách hành chính công, tài chính, giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội, và môi trường.


TÌM KIẾM DỰ ÁN
Xem tất cả các dự án »

CÁC KHOẢN VAY

Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*

*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA

Tâm điểm
Image
Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam đã cải tạo hơn 200 khu thu nhập thấp và các hạ tầng chính yếu liên quan, mang lại lợi ích cho 7,5 triệu người dân đô thị.

Image
110/100
is the sex ratio at birth (SRB) of male births/female births in Vietnam.
Nguồn »


SƠ ĐỒ DỰ ÁN