Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:

Dự án & Chương trình của Việt Nam

TÌM KIẾM DỰ ÁN
CÁC KHOẢN VAY
Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*
*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA
2,7 triệu

người dân ở một số khu vực nông thôn nghèo nhất Việt Nam được tiếp cận với nguồn điện ổn định lần đầu tiên trong đời nhờ Dự án Năng lượng Nông thôn. (Tiếng Anh)

Nguồn »

SƠ ĐỒ DỰ ÁN