""

Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс нь Биологийн Олон Янз Байдлыг Хамгаалахад тусалж байна

2012.3.16

Монгол улсад хууль бусаар ан хийх, зэрлэг амьтдыг худалдаалах явдал гарах болсноор олон төрлийн ан амьтдын тоо толгой цөөрөх, устах аюулд ороод байна.