Төсөл, Хөтөлбөр

2015 оны 3 сарын байдлаар, нийт портфолио нь ОУХА-ийн хөрөнгө оруулалт бүхий 21 хэрэгжиж буй төслүүд, 207 сая ам долларын техникийн туслалцаа.


ТӨСЛИЙН ХАЙЛТ
Бүх төслийг үзэх »

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгааТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ