Төсөл, Хөтөлбөр

2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар, Монгол Улсад Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр нийт 213,46 сая ам долларын өртөг бүхий 17 төсөл хэрэгжиж байна.


ТӨСЛИЙН ХАЙЛТ
Бүх төслийг үзэх »

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Image
Дэлхийн банк/ОУХА-ийн дэмжлэгтэй төсөл нь Монголын хөдөөний иргэдэд чанартай, хямд харилцаа холбоо, интернетийн боломжоор хангахад тусалсан.

Api
Api
Api


ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ