Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас
+(976) 7007 8200

Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Дэлхийн Банк, Сеүлийн гудамж 4, MCS Плаза 5 давхар

+1 202-473-4709

1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

eastasiapacific@worldbank.org
Энэ хуудасны хэл:

Төсөл, Хөтөлбөр

ТӨСЛИЙН ХАЙЛТ
ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ
Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*
*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа
22

Улсын хэмжээнд 22 хариу арга хэмжээний хамтарсан баг (эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, онцгой байдал, мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд оролцсон ) байгуулсан.

Эх сурвалж »

ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ