Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата
Ул. Ленинова 34, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159 Факс: +389 2 55 15 240
Оваа страница на:

Република Македонија Преглед