THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ phát triển thể chế cho Chương trình Ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

9 Tháng 11 Năm 2012
Oa-sinh-tơn DC, 8 tháng 11, 2012 – Hôm nay, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho Khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu số 2, là chương trình thứ hai của ba chương trình cho vay nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực thể chế cần thiết trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khoản tín dụng này cung cấp tài chính song song với chương trình hỗ trợ ngân sách từ nhiều nhà tài trợ cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ. Theo đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chương trình Phát triển Pháp (AfD) sẽ đồng hỗ trợ khoảng 145 triệu đô la Mỹ, Cơ quan phát triển quốc tế Ốx-trây-lia (AusAID) sẽ cung cấp khoảng 8 triệu đô la Úc, và ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) cung cấp khoảng 30 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số tiền lên khoảng 253 triệu đô la Mỹ theo như đề xuất hoạt động của dự án.

Dự án này bao gồm năm hoạt động chính sách theo 3 trụ cột chuyên đề: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên ngành. Dự án sẽ tập trung vào ngành nước, năng lượng, lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển và tạo một môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động cung cấp tài của biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, hoạt động chính sách đã và đang hỗ trợ xây dựng bộ Luật về Nguồn nước, áp dụng các quy định về chất lượng và chứng nhận chất lượng cần thiết cho các nhà quản lý và kiểm toán năng lượng. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, chuẩn bị sẵn một khuôn khổ phối hợp quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro từ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, và các cơ chế thể chế khuyến khích các nguồn tài chính hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khoản tín dụng do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) cung cấp, là một nguồn vốn vay có điều kiện của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước thu nhập thấp. Khoản tín dụng có thời hạn 25 năm, với thời gian 5 năm ân hạn.

Một loạt các dự án cho vay trong lĩnh vực này nằm trong chương trình hỗ trợ sự phát triển bền vững và thích ứng của Việt Nam– đều là những thành phần chủ chốt trong Chiến lược đối tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới với Việt Nam giai đoạn 2012-2016.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington (Phát thanh truyền hình)
Natalia Cieslik
tel : (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/143/EAP

Api
Api