Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Chương trình Cải cách giáo dục đại học của Việt nam

30 Tháng 11 Năm 2010Washington, 30 tháng 11 năm 2010 – Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới hôm nay đã chấp thuận tiếp tục hỗ trợ thực hiện chương trình cải cách của Chính phủ. Theo đó, Ban Giám đốc đã phê duyệt Chương trình Hỗ trợ Chính sách Phát triển đại học trị giá 50 triệu đô la – là giai đoạn hai trong chương trình gồm ba khoản tín dụng hỗ trợ.

Khoản tín dụng này được Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ. Đây là cơ quan của Ngân hàng Thế giới chuyên giúp các nước nghèo nhất trên thế giới.

Về tổng thể, chương trình được thiết kế để hỗ trợ việc thực hiện “Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ 2006-2010” và đặc biệt là “Chương trình cải cách giáo dục đại học.” Chương trình này nhằm cải thiện quản trị, sử dụng tài chính hợp lý, cải tiến chất lượng dạy học và nghiên cứu, cải thiện trách nhiệm giải trình hoạt động và nâng cao tính minh bạch quản lý tài chính trong khu vực giáo dục đại học.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói: “Chương trình này hỗ trợ một số chính sách mà Chính phủ sắp tới sẽ đưa ra nhằm cải thiện hiệu quả của hệ hống giáo dục đại học. Chương trình cải cách sẽ giúp hệ thống giáo dục đại học đáp ứng tốt hơn với nhu cầu ngày càng tăng đối với giáo dục đại học chất lượng cao, bao gồm cả việc tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục đại học ngày càng nhiều của khu vực tư nhân.”

Ngành giáo dục ở Việt nam đã phát triển nhanh chóng với tốc độ phát triển vượt trội ở các bậc học cao. Theo xu hướng nhập học và nhân khẩu học, tỷ lệ nhập học sẽ tiếp tục tăng cao ở tất cả các cấp học. Tuy nhiên, tỷ lệ cung cấp dịch vụ giáo dục đại học vẫn còn khá thấp.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
N/A

Api
Api