ARTYKUŁ SPECJALNY

Nietypowi partnerzy – Polska i Mongolia dzielą się doświadczeniami

21 grudnia 2015


Image

W pierwszym tygodniu grudnia 2015 r. delegacja parlamentarzystów ze stolicy Mongolii Ułan Bator przyjechała do Polski, aby czerpać z jej doświadczenia w zakresie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych.

Pomimo ogromnej odległości dzielącej Polskę i Mongolię, oba kraje w kilku obszarach są do siebie podobne. Gospodarki Mongolii i Polski przez lata były centralnie sterowane oraz posiadały rozbudowane systemy pomocy socjalnej. Po liberalizacji ustrojów gospodarczych, oba kraje zaczęły dostrzegać trudności w finansowaniu ich zobowiązań wobec starzejących się społeczeństw. Politycy i eksperci zaczęli też zadawać pytania jak powinien wyglądać finansowo efektywny i sprawiedliwy system ubezpieczeń społecznych.

Ułatwianie kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy krajami to jedno z najważniejszych zadań Banku Światowego.


" Poprzez dobrze zaplanowane wizyty studyjne, międzynarodowi partnerzy poznają nie tylko skutki wprowadzanych reform, ale także dowiadują się, jakie są odczucia i przemyślenia tych, którzy wprowadzali te reformy w życie "

Mark Dorfman

starszy ekonomista Banku Światowego, który zorganizował wizytę mongolskiej delegacji do Polski

W 1999 r. oba kraje przeprowadziły fundamentalną reformę, której celem było przejście od systemu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki. Innymi słowy, została wprowadzona bezpośrednia zależność pomiędzy wielkością wpłacanej składki a emeryturą.

„Rolą Banku Światowego jest wspierać podejmowanie decyzji w oparciu o twarde dane i konkretne przykłady. Umożliwianie zawierania kontaktów pomiędzy osobami mającymi decydujący wpływ oraz podobne doświadczenia to dobry sposób na tworzenie ram odpowiedzialnych i zrównoważonych systemów emerytalnych” – mówi Mark Dorfman, starszy ekonomista Banku Światowego, który zorganizował wizytę mongolskiej delegacji do Polski.

„Poprzez dobrze zaplanowane wizyty studyjne, międzynarodowi partnerzy poznają nie tylko skutki wprowadzanych reform, ale także dowiadują się, jakie są odczucia i przemyślenia tych, którzy wprowadzali te reformy w życie” – dodaje.

Kampania informacyjna była jedną z podstawowych różnic w sposobie przeprowadzania reformy w Polsce i Mongolii. Podczas gdy Polska położyła duży nacisk na informowanie społeczeństwa o celach i skutkach reformy w zakresie wielkości przyszłych świadczeń emerytalnych, Mongolia podobnej debaty nie przeprowadziła, co w konsekwencji doprowadziło do różnych nieporozumień i niejasności.

„Reformom w Polsce towarzyszyła szeroko zakrojona kampania informacyjna oraz konsultacje społeczne. W konsekwencji Polska może być postrzegana jako kraj, którego doświadczenie może stać się inspiracją dla innych” – mówi Marina Wes, przedstawiciel Banku Światowego w Polsce.

Ważna lekcja

Mongolska delegacja wyjechała z Polski z bagażem pozytywnych wrażeń i doświadczeń. Dowiedziała się w szczególności o kompromisach, jakie trzeba zawrzeć w przypadku wprowadzania kapitałowego filara systemu ubezpieczeń społecznych - jakie ten system niesie ze sobą ryzyka i jakie warunki należy spełnić przy jego implementowaniu. Ważną lekcją okazała się też ta, która mówiła o konieczności dogłębnego informowania społeczeństwa o przeprowadzanych reformach. Ponadto delegacja dowiedziała się jak podnosić wiek emerytalny również różnym uprzywilejowanym grupom, którym przysługuje prawo do wcześniejsze emerytury. Ponadto cenne okazało się polskie doświadczenie w zakresie systemu emerytalnego dla rolników (KRUS).

Polskie doświadczenia

Po 25 latach od transformacji, doświadczenie Polski, między innymi w zakresie reform systemu ubezpieczeń społecznych, może stać się cenne dla innych krajów. Eksperci Banku Światowego pracują obecnie nad raportem „Lessons learnt from Poland” podsumowującym najważniejsze reformy strukturalne w Polsce od transformacji ustrojowej w 1989 r. Celem tego raportu jest ocena dotychczasowych dokonań Polski, która być może ułatwi innym krajom przeprowadzanie reform strukturalnych, zaś samej Polsce pozwoli wytyczyć kierunki zmian potrzebne, aby dogonić poziomem rozwoju takie kraje jak na przykład Niemcy, Finlandię czy Australię.

W latach 2013-2014 warszawskie biuro Banku Światowego prowadziło ponadto projekt o nazwie „Polska jako Partner Globalnego Rozwoju”. W ramach tego projektu Bank organizował debaty i konferencje na ważne z punktu widzenia globalnego rozwoju tematy, zainicjował wymianę wiedzy pomiędzy Polską i zainteresowanymi krajami, a także przygotował publikacje podsumowujące osiągnięcia Polski w ciągu ostatniego ćwierćwiecza.

Api
Api

Welcome