Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 2 اپریل 2020

بانک جهانی کمک اضطراری صد میلیون دالری را به منظور مبارزه با شیوع ویروس کووید-۱۹ (کرونا) در افغانستان تصویب نمود

واشنگتن، مؤرخ ۱۵ حمل سال ۱۳۹۹- هیات مدیره بانک جهانی امروز کمک بلاعوض مالی را به ارزش صد اعشاره چهار میلیون دالر امریکایی برای پروژه اضطراری پاسخگویی ویروس کووید-۱۹ (کرونا) و تقویت نظام صحی افغانستان تصویب کرد. در نظر است که این کمک مالی به منظور روی دست گرفتن اقدامات مؤثر در راستای مقابله با تهدید ناشی از ویروس جدید کووید-۱۹ (کرونا) در افغانستان، تقویت نظام صحی و آمادگی برای مبارزه با این پدیده به مصرف برسد.

این بسته کمک اضطراری روند ارایه خدمات صحی را در ۳۴ ولایت کشور بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد تا شیوع ویروس کووید-۱۹ (کرونا)  را در افغانستان بطی ساخته و در صورت افزایش بی سابقه در تقاضا، خدمات بهتر صحی برای مردم افغانستان ارایه گردد.  این کمک مالی برای حمایت و ارایه خدمات صحی برای افراد آلوده به ویروس، افغانان در معرض خطر، دوکتوران و تمامی کارکنان خدمات صحی، شفاخانه ها، لابراتور ها و ادارات ملی صحی به مصرف خواهد رسید. این پروژه هم چنان کمک خواهد کرد تا به تاثیرات منفی ناشی از گسترش وسیع احتمالی ویروس کووید-۱۹ (کرونا) در افغانستان رسیدگی نموده و هم چنان در راستای افزایش میزان آگاهی عامه همکاری نماید.

۱۹،۴میلیون دالر این بسته جدید از کمک های اضطراری بانک جهانی به منظور مبارزه با ویروس کووید-۱۹ (کرونا) و ۸۱ میلیون دالر دیگر آن از سوی اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان است، فراهم میگردد. قرار است که این پروژه توسط وزارت صحت عامه با حمایت نهاد های سازمان ملل متحد و نهاد های غیر دولتی که از قبل زیر چتر پروژه صحتمندی در سراسر افغانستان فعالیت میکنند، تطبیق گردد.

هنری کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان در مورد اعلان این بسته کمک اضطراری می گوید: ”بانک جهانی متعهد است که در شرایط دشوار کنونی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار گرفته و از تمامی تلاش ها به منظور مقابله با شیوع ویروس کووید-۱۹ (کرونا) در کشور حمایت نماید. با فراهم سازی این بسته کمک اضطراری توقع میرود که سیستم صحی افغانستان تقویت یابد تا از شیوع گسترده ویروس کووید-۱۹(کرونا) در کشور جلوگیری نموده و خدمات صحی بهتر برای مردم ارایه گردد. بانک جهانی متعهد است که در همکاری نزدیک با دولت افغانستان و سایر همکاران انکشافی تلاش های پیگیر را برای تطبیق موثر این پروژه حیاتی روی دست گرفته تا تاثیرات منفی ویروس کووید-۱۹(کرونا) را که متوجه کشور است به حد اقل کاهش دهد."

پاسخ دهی بانک جهانی به ویروس کوید۱۹ (کرونا)

گروپ بانک جهانی به منظور تقویت پاسخگویی و مبارزه با ویروس کرونا (کووید -۱۹) یک بسته کمک مالی بلاعوض را برای کشور های رو به انکشاف تصویب نموده تا از این طریق تلاش های مداوم و فراگیر برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و کوتاه ساختن زمان تداوی و بهبود بیماران مصاب به منصه اجرا قرار گیرند. این بسته حمایت اضطراری شامل فراهم سازی کمک مالی، ارایه مشوره در امر پالیسی سازی و مساعدت های تخنیکی برای مقابله با تاثیرات صحی و اقتصادی این بیماری همه گیر در این کشور ها می باشد. همچنان اداره مالی بین المللی که بخش انکشاف سکتور خصوصی گروپ بانک جهانی است، مبلغ مجموعی ۸ میلیارد دالر کمک مالی را به منظور حمایت از سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و محافظت از فرصت های کاری تعهد نموده است. همزمان با آن بانک بین المللی بازسازی و انکشاف و اداره انکشاف بین المللی ( شاخه های از گروپ بانک جهانی برای کمک با کشور های فقیر جهان) نیز ۶ میلیارد دالر را به منظور تقویت ارایه خدمات صحی در کشور های آسیب پذیر فراهم می کنند. به دلیل اینکه کشور های مختلف جهان در پی تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا به کمک های بیشتر نیاز دارند، بانک جهانی در جریان ۱۵ ماه آینده به ارزش مجموعی۱۶۰ میلیارد دالر کمک های مالی را به هدف حمایت از مردم فقیر و  آسیب پذیر، حمایت از تجارت و سرمایه گذاری های خصوصی و تقویت اقتصاد این کشور ها فراهم خواهد کرد.

 

 


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2020

ارتباط

در واشنگتن:
ekaraban@worldbank.org
Api
Api