СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Външни насрещни ветрове възпрепятстват възстановяването на растежа на страните от ЕС10

16 Ноември, 2011
Растежът в България остава непроменен през 2011 и 2012 г., но се увеличават неблагоприятните рискове пред растежа

ВАРШАВА, 16 ноември 2011 г. -  Според последния „Редовен икономически доклад за ЕС10” на Световната банка, представен днес във Варшава, икономическото възстановяване на страните от ЕС10* се развива добре през първата половина на 2011 г., но заради влошаването на външната среда се забавя през втората половина на 2011 г..

Според доклада в някои области е било трудно да се постигне напредък, макар че в други области страните от ЕС10 са показали забележителна устойчивост. Сред силните моменти през 2011 г. са: солидният растеж на страните от ЕС10; бързото възстановяване на Естония, Литва и Латвия; и значителните намаления на фискалните дефицити в повечето страни от ЕС10.

Тези постижения са впечатляващи, тъй като са постигнати въпреки трудната външна среда. Растежът на глобалната икономика намалява, а ръста на ЕС15** се очаква да се забави още повече през 2012 г. Тъй като страните от ЕС10 са тясно свързани чрез производството, търговията и финансите с ЕС15, според предвижданията растежът в ЕС10 също ще намалее, но все пак ще остане по-висок отколкото в ЕС15.

Заради кризата от 2008/2009 г. икономическите резултати в региона се различаваха, като страните с по-големи макроикономически дисбаланси претърпяха по-остро свиване на продукцията. През 2012 г. различията в растежа на страните от ЕС10 ще намаляват. Растежът в Естония, Литва и Латвия, лидери в растежа през 2011 г., се очаква да намалее в съответствие с отслабващите експортни пазари. Предвижда се растежът на Унгария да е по-бавен, отколкото в други страни в региона, тъй като вътрешното търсене остава недостатъчно, а експортът се забавя. Само Словения, и най-вече Румъния, ще увеличат растежа си през 2012 г. спрямо 2011 г. благодарение на по-силното вътрешно търсене. В Полша, Словакия и Чехия се очаква производството да надвиши нивата преди кризата.

Растежът в ЕС10 ще намалее от 3% през 2011 г. на 2,1% през 2012 г. Растежът на България се очаква да остане непроменен на около 2% през 2011 и 2012 г., но несигурността в региона се е увеличава. България е в благоприятна ситуация да засили фискалната си позиция и е предприела стъпки за повишаване на доверието във фискалната си политика. По-нататъшни структурни реформи, които засилват конкурентоспособността на българските фирми може да допринесат за засилване на доверието на финансовите пазари и за увеличаване потенциала за растеж на България”, каза Каспар Рихтер, старши икономист в Световната банка, регион Европа и Централна Азия и водещ автор на доклада.
Перспективите пред страните от ЕС10 остават несигурни. Тъй като 2/3 от износа на ЕС10 отиват в ЕС, а около 4/5 от банковите активи на ЕС10 са чужда собственост, повторното напрежение в Европа и по света може да се разпростре и в ЕС10.

 „Слабата и несигурна икономическа перспектива означава, че  възстановяването на икономиката предприемането на сериозни политически действия в три насоки е от съществено значение”, казва Питър Харолд, директор на Световната банка за Централна Европа и балтийските страни. „Предизвикателствата пред политиката за ЕС10 са засилване на доверието на финансовите пазари, продължаване на плановете за фискална консолидация и насочване на вниманието към най-важните структурни проблеми с цел подобряване на конкурентоспособността”, добавя Харолд.

Ако трябва да сме по-точни, докладът препоръчва правителствата, централните банки и финансовите надзорни власти в ЕС да засилят доверието във финансовите пазари. Надграждането върху неотдавнашните политически мерки, включва като приоритети: внимателното оценяване на риска, по-нататъшни планове за рекапитализация и преструктуриране на банките в зависимост от нуждите и подпомагане издръжливостта и стабилността на финансовата система чрез регулации за пруденциаленнадзор на макроравнище.

Второ, макар монетарната политика да е в състояние да подпомогне икономическото възстановяване в условиаята на нисък инфлационен натиск, повечето страни от ЕС10 трябва да провеждат фискалната консолидация в съответствие с обявените си планове. Това ще предотврати влошаването нафискалните баланси и превръщането им в причина за повишаването на риска за финансовите пазари.

Накрая, докладът подчертава, че структурните политики, подкрепящи растежа, могат да помогнат за посрещане на предизвикателствата пред финансовия сектор, пазара на труда и фискалните позиции. Това означава работниците и фирмите да станат по-продуктивни чрез използване средствата от ЕС и потоците от чуждестранните директни инвестиции, подобряване на технологиита и усъвършенстване на уменията на заетите. Част от този план е задълбочаване на икономическите и финансовите връзки между ЕС10 и ЕС15. Неоспоримите ползи от сближаването на доходите с останалите страни от ЕС през последните две десетилетия са доказателство за ползите от по-тясната интеграция, въпреки днешните икономически проблеми.

* Страните от ЕС10 включват България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

** Страните от ЕС15 включват Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Редовният икономически доклад за ЕС10
„Редовният икономически доклад за ЕС10” се публикува два пъти годишно. Той прави обзор на макроикономическото развитие и реформите в страните от ЕС10 и предлага задълбочен анализ на ключови проблеми на политиките.

Контакти с медиите
В / във Варшава
Анна Ковалчик
Teл: + 48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
В / във Вашингтон
Кристин Шредер-Кинг
Teл: +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/11/16/BG

Api
Api