COMUNICAT DE PRESĂ

Un studiu al Băncii Mondiale prezintă constrângerile principale pentru dezvoltarea sectorului privat în Moldova

11 iunie 2013Video: Interviu cu Melissa Rekas, Lider de echipă a Băncii Mondiale pentru Dezvoltarea sectorului privat în Moldova (În engleză).

World Bank Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHIȘINĂU, 11 iunie 2013
– Un studiu lansat astăzi de Banca Mondială - “Moldova: Priorități de politici pentru dezvoltarea sectorului privat” – prezintă constrângerile principale pentru dezvoltarea sectorului privat în țară. Studiul oferă o analiză a constrângerilor și prezintă recomandări privind modul de soluționare a acestora pentru o creștere economică durabilă, consolidarea unei activități mai robuste a întreprinderilor și sporirea investițiilor, inovațiilor și a competitivității.

”Suntem încântați de oportunitatea consolidării parteneriatului nostru cu Ministerul Economiei și dl ministru Lazăr în cadrul acestei agende foarte importante de îmbunătățire a mediului de afaceri”, a declarat dl Abdoulaye Seck, director de țară pentru Moldova, Banca Mondială. „Piața de dimensiuni mici a Moldovei și absența resurselor naturale subliniază importanța deschiderii, a reglementărilor inteligente în afaceri, precum și a politicilor și practicilor comerciale eficiente. Acestea au potențialul de a ajuta Moldova să profite de avantajele sale comparative și să modifice cu succes paradigma economică în direcția unei creșteri economice bazate pe exporturi.”

Analiza se bazează pe studiile existente și contribuțiile sectorului privat, ale autorităților publice și comunității donatorilor din Moldova. Aceasta identifică cele mai presante cinci probleme în mediul de afaceri, care afectează negativ productivitatea și competitivitatea companiilor. Acestea sunt: administrarea vamală; administrarea fiscală; reglementarea în afaceri, cu accent pe domeniile licențe, autorizații, permise și inspecții; cadrul concurențial; și accesul la finanțare. Deși în ultimii ani au fost realizate progrese în domeniile respective și Guvernul și-a exprimat angajamentul de a realiza reforme în domeniile relevante, mai sunt multe de făcut. Studiul își propune să ajute Guvernul prin identificarea domeniilor prioritare și a recomandărilor pentru reforme.

“Aș dori să mulțumesc Băncii Mondiale pentru acest studiu și pentru organizarea acestei mese rotunde cu principalii actori din sector”, a subliniat Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei. “Raportul prezentat este unul important, întrucât abordează principalele constrângeri și priorități de politici care afectează dezvoltarea economică și competitivitatea Moldovei. În acest sens se îmbină organic cu eforturile guvernamentale de ameliorare a mediului de afaceri.”

În administrarea vamală, studiul subliniază că performanța companiilor din Moldova este afectată de întârzieri, cerințe și practici de evaluare imprevizibile, inspecții împovărătoare și corupție. Aceste practici conferă incertitudine și sporesc costurile de tranzacții ale companiilor în întreaga economie. Pentru a răspunde acestor preocupări, raportul subliniază necesitatea unui efort de reformă cuprinzător, care să încurajeze tranziția de la o abordare bazată pe control la una axată pe gestionarea riscurilor și facilitarea comerțului.

În domeniul administrării fiscale, companiile sunt afectate de lipsa consecvenței în aplicarea amenzilor și sancțiunilor. Aceasta este (parțial) cauzată de ambiguitatea legislației fiscale și a deciziilor, scrisorilor și altor documente aferente. Lipsa consecvenței reduce capacitatea de planificare a companiilor, deoarece costurile fiscale sunt incerte. Companiile luptă cu ineficiențele în sistemul de soluționare a litigiilor fiscale, precum și cu acuzațiile frecvente de corupție. Dialogul public-privat este deficient. Construirea unui cadru legislativ și normativ clar este esențială, precum este și stabilirea mecanismelor adecvate, prin intermediul cărora Serviciul Fiscal de Stat (SFS) ar putea emite aviz prealabil sau decizii cu caracter obligatoriu.

Companiile întâmpină costuri mai mari de reglementare ca urmare a cerințelor legate de licențe, permise, autorizații și inspecții, care se suprapun. În 2012, managerii au raportat că 10 la sută din timpul lor era dedicat conformării cu reglementările guvernamentale din numele firmelor lor. Claritatea insuficientă a cerințelor, precum și necesitatea de a obține aprobări de la mai multe agenții pentru licențe, permise și autorizații amplifică problema. Pentru inspecții rar se aplică o abordare bazată pe riscuri, aproximativ 40 la sută din inspecții fiind dublate, și se atestă lipsa generală de criterii clare, principii comune și proceduri transparente.

În ceea ce privește concurența, economia Moldovei este caracterizează prin concentrarea mare a firmelor în unele industrii și de cazuri de abuz de poziție dominantă, profituri monopoliste, coluziune și alte acorduri orizontale și de cartel. Toate acestea afectează productivitatea, creșterea economică și bunăstarea consumatorilor. Problemele concurențiale provin de la barierele la intrarea pe piață, deficiențele cadrului de politici concurențiale în întreaga economie și, în unele cazuri, anumite interese. Implementarea reformelor de reglementare a afacerilor ar trebui să faciliteze intrarea pe piață, să răspundă cerințelor împovărătoare pentru licențe, autorizații și inspecții, la fel să aplice cu succes legile recent aprobate cu privire la concurență și ajutorul de stat.

Companiile declară, de asemenea, că dificultățile în accesul la finanțare constituie un obstacol major, inclusiv prin costurile relativ ridicate ale împrumuturilor, cerințele relativ mari pentru gaj și disponibilitatea limitată a împrumuturilor cu perioade de scadențe mai mari. Analiza Băncii Mondiale a identificat constrângeri atât pe partea de cerere cât și de ofertă. Pe partea de cerere, deși ratele dobânzilor sunt conforme celor din țări comparabile, companiile le pot considera inaccesibile din cauza rentabilității insuficiente și inconsecvente, care este determinată de deficiențe în: practicile de management (management financiar, planificarea în afaceri, etc.), integrarea în lanțul valoric, calitatea produselor și mediul favorabil pentru afaceri. Pe partea de ofertă, concurența redusă în rândul instituțiilor financiare, neconcordanța scadenței la sursele de finanțare, lipsa tehnicilor de evaluare a riscurilor diversificate de credite și lacunele cadrului de creditare garantată amplifică, de asemenea, dificultățile companiilor în accesarea finanțării. Taxele suplimentare percepute de instituțiile financiare pot spori, la rândul lor, costurile împrumuturilor.

Multe dintre recomandările de reformă în domeniile menționate anterior sunt incluse în legi și strategii existente, cum ar fi Strategia de reformă regulatorie 2013-2020, Strategia de transport și logistică (ambele urmând să fie adoptate), Planul de activitate pe 2013 al Serviciului Vamal, Planul de dezvoltare al Serviciului Fiscal de Stat, Strategia de reformă a sectorului justiției, Legea cu privire la concurență, Legea privind ajutorul de stat și altele. Aceasta demonstrează dorința Guvernului de a reforma domeniile prioritare, însă legile și strategiile respective trebuie acum implementate în mod eficient.

Concluziile raportului subliniază importanța companiilor productive, competitive și eficiente, generatoare de locuri de muncă, la baza creșterii economice în Moldova, model care să înlocuiască modelul existent bazat pe remitențe și consum. Raportul semnalează importanța semnării Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător și a Acordului de Asociere pentru competitivitatea și agenda de exporturi ale țării.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, un total de 990 milioane dolari SUA au fost alocate pentru 48 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active, angajamentele totale constituind 239,5 milioane dolari SUA. Domeniile de asistență includ reforma regulatorie și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, aprovizionarea cu apă și canalizare, agricultura și altele.

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/ECA/078

Api
Api