Skip to Main Navigation
publication

سرمایه گذاری در بخش تغذی، ضامن آیندۀ بهتر افغانستان

Image

عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی


در صورتیکه دولت افغانستان روشهای مناسب تغذیوی و اقدامات لازم را غرض کاهش سؤ تغذی رویدست گیرد، این کشور متیواند شاهد رشد اقتصادی، تولید محصولات بیشتر و انکشاف سرمایۀ بشری گردد.

و یا نظر به سن شان قد کوتاه دارند. این ها نشانه های بارزِ و آشکار سؤ تغذی اند. باز ماندن از نمو دوران طفولیت نشانه یی از انکشاف و تکامل ناکافی کودکان است که میزان مشارکت آن ها را در عرصه فعالیتهای که سبب رشد اقتصادی و پیشرفت کشور گردد، کاهش میدهد.

از سوی دیگر، کودکی که خوب تغذیه شده باشد، تمایل به تحصیل و آموزش بیشتر میداشته باشد، و دروس را خوبتر فرا میگیرد، که این بالنوبه در زمان بلوغ زمینه کسب درآمد بیشتری را برایش فراهم میکند. بناً احتمال این که این چنین اطفال با تکامل مراحل نمو و شرایط مساعد تغذی از فقر رهایی یابند، بیشتر میگردد.

جهت کمک به حکومت افغانستان در قسمت سرمایه گذاری بالای تغذی، نهاد جنوب آسیا برای مصؤنیت غذا و تغذیه، وزارت صحت عامه، بانک جهانی و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونسیف) در همکاری با همدیگر تلاشهای همه جانبه به خرج میدهند، تا تشخیص نمایند که چگونه میتوانند کودکان، زنان و خانواده های بیشتر را تحت پوش قرار داده، خدمات مورد نیاز را به منظور فراهم سازی تغذی های مطلوب عملی سازند، تا بالاخره میزان کمخونی، رشد ناکافی و مرگ و میر کاهش یابد.

یک گزارش جدید تحت عنوان: چارچوب جدید سرمایۀ گذاری در بخش تغذی در افغانستان قیمت، تاثیرات و فواید افزایش و توسعه خدمات تغذی را در یک برنامه ملی در مطابقت با معیار های صحی در سراسر کشورتعریف و ایجاد مینماید.

به طور ویژه، .


یافته های کلیدی:

  • . هر دالری که سرمایه گذاری میشود، اقلاً ۱۳ دالر عاید اقتصادی خواهد داشت و حتی اگربه گونه محتاطانه در مورد رشد اقتصادی آینده تخمین ارائه شود، مفاد اقتصادی آن شش برابر خواهد بود.
  • این میزان سرمایه گذاری در بخش تقویت تغذیه تقریباً از ۲۵۰۰۰ واقعۀ مرگ و میر کودکان و ۴۰۰۰ مورد نشو و نموی ناکافی (قد کوتاهی) جلوگیری کرده و ۶۴۰۰۰۰ سال پربار زندگی را که به علت مرگ و میر قبل از وقت و معلولیت از دست میرود (disability-adjusted life years)، برمیگرداند. به همین گونه از ۹۰۰۰۰ واقعات کم خونی جلوگیری میکند. همچنان با این کار ۱۰۰۰۰۰ کودک بیشتر با شیر مادر تغذیه خواهند شد.
  • با آن هم این افزایش مقیاس سرمایه گذاری در بخش تغذی صرف تأثیر اندکی خواهد داشت، کمتر از نیم در صد کاهش در شیوع نشو نموی ناکافی (قدکوتاهی)، زیرا پوشش برنامۀ کنونی که دولت برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانۀ مؤثر و تاثیر گذار بر قد کوتاهی روی دست گرفته است، خیلی ناچیز است.
  • . این کار به کمتر از ۵ میلیون دالر دیگر در سال نیاز خواهد داشت. با این کار میزان اعادۀ سال های پربار زندگی که به علت مرگ و میر قبل از وقت و معلولیت از دست میرود، سه چند افزایش خواهد یافت و میزان جلوگیری از واقعات مرگ و میر دو چند بیشتر خواهد شد همچنان اعادۀ واقعات نشو نموی ناکافی را هشت مرتبه افزایش میدهد که در نتیجه ۲،۶ فیصد تنزیل در نشو و نموی ناکافی یا قدکوتاهی را در طی پنج سال به دنبال خواهد داشت (این میزان را از ۴۱ به ۳۸ در صد کاهش خواهد داد). میزان شیوع کم خونی در خانم های حامله ۲۱ در صد کاهش خواهد یافت و مجموع واقعات تغدیۀ کودکان با شیر مادر ۱۸ در صد افزایش را شاهد خواهد بود.

Image
عکس: بانک جهانی
 


پیشنهادات:

  • ، نه به سطح اهدافی که دولت فعلاً روی دست گرفته است.
  • جهت رسانیدن تاثیرات بسته های خدمات صحی اساسی به حد اعظمی، باید در این برنامه به توسعۀ اقدامات پیشگیرانه اولویت داده شود (به ویژه تشویق و حمایت مادران برای تغذیۀ کودکان با شیر مادر الی سن شش ماهگی و آموزش تغذیۀ آنها با غذا های متمم).
  • چندین اقدام دیگری که تا اکنون در بسته های تغذی خدمات اساسی صحی گنجانیده نشده است، باید مورد توجه قرار گیرد، تا نظر به مؤثریت بلند و هزینۀ نسبتاً کمتر آن ها شامل این بسته ها گردند. این اقدامات شامل ترویج تغذیه با شیر مادر، کاهش فقدان ویتامین A در کودکان و خانم های که در سن باروری قرار دارند، و کاهش شیوع زیاد کم خونی در سنین جوانی و در نزد خانم ها در سطح کشور میباشد.

گزارش کاری چارچوب سرمایۀ گذاری در بخش تغذی در افغانستان توسط نهاد جنوب آسیا برای مصؤنیت غذا و تغذیه، که توسط بانک جهانی مدیریت میشود، به کمک مالی اتحادیه اروپا و اداره انکشاف بین المللی دولت انگلستان تهیه گردیده است.

Image