Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 9 ноември, 2020

Българската индустрия използва решения, базирани на изкуствен ителект, сочи нов доклад на Световната банка

„Европа 4.0: Преодоляване на дигиталната дилема“ изследва как ЕС може да засили конкурентоспособността, социалното включване и изравняването на стандарта на живот

СОФИЯ, 9 ноември 2020 г. – България има въведени голям брой решения, основани на изкуствен интелект (ИИ), както в индустрията, така и в новостартиращи фирми и в науката, съотнесено към размера на българската икономика. Това става ясно от последния доклад на Световната банка, озаглавен Европа 4.0: Преодоляване на дигиталната дилема“, който беше представен днес. По въвеждането на решения, основани на изкуствен интелект, България се равнява на нивата, постигнати от Малта, Естония и Кипър, въпреки че страните от ЕС14 продължават да бъдат лидери в областта на изкуствения интелект.

Докладът изследва как ЕС може да засили конкурентоспособността, социалното включване и изравняването на стандарта на живот. Цифровите технологии отключват множество икономически възможности – тенденция, която беше засилена от бизнеса и работещите по време на пандемията от КОВИД-19. Съществува реален потенциал за увеличаване на производителността и разширяване на възможностите на фирми, които са малки или пък са базирани в не много развити региони.

Този потенциал обаче не е използван напълно, се казва в доклада. Той посочва, че съществуват доказателства за наличие на напрежение в дигиталното пространство по отношение на изграждането на силна дигитална икономика в полза на повече хора. Технологиите, в които европейските фирми са най-конкурентоспособни са тези, където ползите са концентрирани в големи компании и в съществуващи производствени хъбове. В същото време по отношение на технологиите, които имат най-голям потенциал за социално приобщаване, европейските фирми са по-малко конкурентоспособни.

“Европа е световен лидер в множество оперативни технологични решения като например интелигентна роботика или 3-Д принтиране. Но изостава в области на технологиите, основани на транзакции, като например онлайн пазаруването, споделените пътувания или информационни технологии, основани на облачни компютърни мрежи или социални мрежи. Докладът „Европа 4.0“ предлага на ЕС идеи как да се използват по-добре технологиите, така че да се постигне по-висока конкурентоспособност, социално включване и изравняване на стандарта на живот“ заяви Галина Винселет, директор за Европейския съюз в Световната банка.

Въпреки предимствата, които има в оперативните технологии, Европа се сблъсква и с предизвикателства в тази област. Сред тях е и фактът, че тези технологии засилват географската концентрация. Така става по-трудно за по-малките фирми да участват в конкуренцията, тъй като нямат достъп до скъпоструващите напреднали технологии.

“Насърчаването на използването на цифрови платформи може да засили създаването на работни места“,  смята Винселет. “Докладът показва, че близо две трети от фирмите в ЕС, които са внедрили дигитални платформи, отчитат ръст на заетостта през последните три години. Тези предимства бяха засилени по време на пандемията, тъй като сега повече се разчита на технологиите и работата от къщи, което намалява оперативните разходи и увеличава конкурентоспособността и пазарното приобщаване. По време на пандемията дигиталната свързаност се превърна в стока от първа необходимост и предварително условие за правене на бизнес и оперативна приемственост.”

Според Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия, „преди пандемията в България възникна млад и енергичен местен частен сектор, който успешно се конкурира на международната сцена в области като машиностроене и информационни технологии. Това за нас беше добра илюстрация за потенциала на българската икономика, който все още остава неразкрит и затова са нужни по-целенасочени усилия от страна на правещите политики, за да се укрепят институциите и да се подобри предоставянето на основни услуги за хората“.

Докладът отбелязва, че транзакционните технологии имат най-голям потенциал за стимулиране на пазарно включване и географска конвергенция. В същото време обаче само една от три малки и средни компании в Евпора използва подобни платформи, като много малко от тези фирми са контурентоспособни в световен мащаб.

Според доклада Европа може да напредне в дигитален план като възприеме такива нови технологии, които засилват едновременно икономическата конкурентоспособност, пазарното приобщаване и географската конвергенция. Инвестиции и реформи, насочени към увеличаването на цифровия единен пазар, комерсиалното използване на данни и внедравянето на технологии ще помогнат на Европа да постигне трите, изброени по-горе цели, без да се прави компромис със социалните ценности на съюза. Установяването на единния цифров пазар, премахването на пропуски в инфраструктурата, създаването на умения и по-добра логистика – всичко това може да увеличи пазарите и да засили комерсиалното използване на данни, докато се търсят най-добрите решения за използване на изкуствен интелект.  

В заключение докладът се обявява за повече инвестиции във водещи иновационни области, в научноизследователска и развойна дейност, както и в инициативи за изграждане на капацитет, които да помогнат на по-малките фирми и предприятията от изоставащи региони да въведат по-бързо новите технологии. 


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2021/ECA/40

Контакт

София
Ивелина Таушанова
(359 2) 9697239
itaushanova@worldbank.org
Api
Api