THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ sáng tạo cho người có thu nhập thấp ở Việt Nam

13 Tháng 5 Năm 2013Washington, 13/5/2013 - Hôm nay, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 55 triệu đô la Mỹ cho Dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp ở Việt Nam, giúp cung cấp giải pháp công nghệ giá rẻ trong các lĩnh vực như y dược cổ truyền để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo.

Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ: (i) tăng cường năng lực thực hiện các giải pháp sáng tạo của Việt Nam để, bao gồm cung cấp tài chính cho việc phát triển, điều chỉnh, áp dụng, mở rộng quy mô và thương mại hóa công nghệ mới, và (ii) tăng cường khả năng về công nghệ và sáng tạo của các viện nghiên cứu và phát triển cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực về phát triển chương trình, điều phối chính sách, thực thi, giám sát và đánh giá chương trình cho các cơ quan hoạch định chính sách liên quan.

Dự án sẽ tài trợ cho sáng tạo trong ba lĩnh vực ưu tiên là y dược cổ truyền, ứng dụng công nghệ thông tin/truyền thông và công nghệ nông nghiệp/thủy sản. Như đã được đề cập trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020, Việt Nam có truyền thống, năng lực và lợi ích chiến lược quan trọng trong các lĩnh vực này. Tập trung vào ba lĩnh vực này dự kiến sẽ mang lại tác động nhanh chóng và đáng kể cho người thu nhập thấp.

Dự án sẽ được thực hiện với  sự hợp tác với Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan thực hiện chính, với một số đơn vị trung gian tài chính và Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) với tư cách là các cơ quan thực hiện dự án.

Khoản tín dụng này được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tài chính cho những quốc gia nghèo nhất.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84-4-39346600 - 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington: Dành cho yêu cầu về truyền hình
Natalia Cieslik
tel : (202) 458 9369
ncieslik@worldbank.orgTHÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/394/EAP

Api
Api