THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Viện trợ từ Quỹ Môi trường Toàn cầu hỗ trợ 140 cộng đồng ngư dân nghèo ven biển Việt Nam

29 Tháng 3 Năm 2013Washington, DC, ngày 29/3/2012 – Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành Nhóm Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt một khoản viện trợ bổ sung trị giá 6,5 triệu đô la Mỹ cho dự án Phát triển bền vững các nguồn tài nguyên ven biển nhằm hỗ trợ quản lý bền vững nghề cá ven bờ của Việt Nam. Nguồn viện trợ này đến từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) – một quỹ tín thác do Ngân hàng Thế giới quản lý nhằm hỗ trợ giải quyết sáu lĩnh vực môi trường quan trọng: đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, vùng biển quốc tế, suy giảm ô zôn, suy thoái đất và ô nhiễm hữu cơ kéo dài.

Dự án ban đầu (với 100 triệu đô la Mỹ từ tín dụng IDA) được Ngân hàng Thế giới phê duyệt ngày 10/5/2012 gồm 4 hợp phần:

* Tăng cường năng lực thể chế để quản lý thủy sản bền vững;

* Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt;

* Quản lý bền vững nghề đánh bắt thủy sản gần bờ;

* Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

Dự án được triển khai tại tám tỉnh gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Khoản viện trợ bổ sung từ GEF sẽ tài trợ quy hoach liên ngành cho các khu vực ven biển và đồng quản lý khai thác thủy sản gần bờ. Khoản viện trợ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 140 cộng đồng ngư dân nghèo ở 8 tỉnh trong việc lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven biển, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng cường quản lý bền vững nghề cá ven biển trong vùng dự án.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84.4.39346600 - 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Carl Hanlon
tel : (202) 473-8087
chanlon@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/314/EAP

Api
Api