Skip to Main Navigation
BUỔI TƯỜNG THUẬT VẤN ĐỀ 20 Tháng 11 Năm 2017

Thời gian lấy ý kiến công chúng về Tài liệu hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn môi trường xã hội trong Khung quản lý môi trường và xã hội của Ngân hàng Thế giới

Image

Khung quản lý môi trường và xã hội mới của Ngân hàng Thế giới (ESF) mở rộng các hoạt động bảo đảm cho con người và môi trường nằm trong những vùng dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

Khung quản lý môi trường và xã hội mới này bao gồm những yêu cầu bắt buộc đối với các nước cho vay và các nước nhận vốn vay, liên quan đến việc xác đinh, đánh giá, quản lý những rủi ro về môi trường và xã hội cũng như những tác động liên quan đến những dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

Để hỗ trợ các quốc gia trong quá trình này, Ngân hàng Thế giới đang chuẩn bị một số các Tài liệu hướng dẫn thực hiện, là nguồn tham khảo giải thích rõ những yêu cầu và đưa ra những ví dụ hữu ích.  Thông tin thêm về những Tài liệu hướng dẫn thực hiện có thể tham khảo tại đây (tiếng Anh):

https://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects/brief/environmental-and-social-framework-esf-draft-guidance-notes-for-borrowers

Ngân hàng Thế giới hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp cho Tài liệu hướng dẫn thực hiện này trước khi hoàn chỉnh lần cuối.  Xin gửi ý kiến đóng góp cho chúng tôi trước ngày 15 tháng Mười Hai năm 2017 tới địa chỉ: esfimplementation@worldbank.org

Dưới đây là danh sách các Tài liệu hướng dẫn thực hiện để tải file xuống dưới định dạng pdf và văn bản.  Xin liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận các tài liệu này bằng email (tiếng Anh) .  

 • ESS1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts  (PDFWord)
 • ESS2: Labor and Working Conditions (PDFWord)
 • ESS3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management (PDFWord)
 • ESS4: Community Health and Safety (PDFWord)
 • ESS5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement (PDFWord)
 • ESS6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (PDFWord
 • ESS7: Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities (PDFWord)
 • ESS8: Cultural Heritage (PDFWord)
 • ESS9: Financial Intermediaries (PDFWord)
 • ESS10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure (PDFWord)
 • Acronyms, Abbreviations, and Glossary (PDFWord)

 

Để có thêm thông tin về quá trình đánh giá và cập nhật về Các chính sách bảo đảm an toàn, tham khảo trang: 

https://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects/brief/the-environmental-and-social-framework-esf