ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารโลกอนุมัติเงินให้เปล่ามูลค่า 65 ล้านเหรียญฯ เพื่อฟื้นฟูรัฐกิจและสาธารณูปโภคของเฮติ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553กรุงวอชิงตันดีซี 18 มีนาคม 2553 – วันนี้คณะกรรมการบริหารธนาคารโลกได้ตกลงอนุมัติโครงการมูลค่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างทางสาธารณูปโภคที่สำคัญของสาธารณรัฐเฮติ  รวมทั้งช่วยพลิกฟื้นบทบาทหน้าที่พื้นฐานของรัฐหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริคเตอร์ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับประเทศในวันที่ 12 มกราคม 2553   โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินให้เปล่าเพื่อภาวะฉุกเฉินมูลค่า 100 ล้านเหรียญฯ ที่ธนาคารโลกประกาศให้เฮติทันทีหลังจากที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้น

การฟื้นฟูบทบาทหน้าที่หลักทางการเงินและเศรษฐกิจของรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารกิจการประเทศและการบูรณะฟื้นฟูเฮติอีวอน สิคาตา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภาคพื้นแคริบเบียน กล่าว “นอกจากนี้โครงการนี้ยังจะสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานหลัก ๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกด้วย

โครงการฟื้นฟูโครงสร้างสาธารณูปโภคและสถาบันในภาวะฉุกเฉินจะดำเนินการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจและการเงินหลักของรัฐบาลเฮติ รวมถึงการกู้ข้อมูล   การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของรัฐ   ความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการบริหารหน้าที่ในกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังและในสถาบันหลักที่มีความสำคัญอื่นๆ    ทั้งนี้   จะมีการจัดหาสถานที่สำเร็จรูปสำหรับใช้เป็นสถานที่ดำเนินงาน   รวมทั้งพื้นที่สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับสถาบันเหล่านี้
  • ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานหลัก ๆ ที่ภาครัฐเป็นเจ้าของอย่างเร่งด่วน รวมถึงถนน สะพาน และอาคารที่ทำการต่างๆ   งานด้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นอีกจากภาวะน้ำท่วมเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน (ในเดือนพฤษภาคม)    งานดังกล่าวรวมถึงการซ่อมแซมถนนหลักเส้นหมายเลข 2 (RN2) ที่เชื่อมระหว่างคาร์ฟูร์และมิราโกน และเส้นหมายเลข 4 (RN4) ระหว่างคาร์ฟูร์   ดูฟอร์ทและจ๊าคเมล   ซ่อมสะพานโฟเชบนเส้น RN2 และล้างเครื่องมือระบายน้ำในปอร์โตแปรงซ์
  • ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสถาบันบางแห่งและการวางแผนบูรณะฟื้นฟูบางแผนงาน

การให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเฮติของธนาคารโลกเน้นใน 3 ด้านสำคัญดังนี้คือ

  1. ประกาศอนุมัติเงินให้เปล่ามูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 เพื่อช่วยรัฐบาลเฮติในการดำเนินการบูรณะฟื้นฟูประเทศในช่วงแรกเริ่ม   และเมื่อเร็วๆ นี้  บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation – IFC) ซึ่งเป็นสถาบันในกลุ่มธนาคารโลกที่ให้กู้แก่ภาคธุรกิจเอกชน ได้ประกาศอนุมัติเงินเพื่อการลงทุนฉุกเฉินในเฮติมูลค่า 35 ล้านเหรียญฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างงานในท้องถิ่น
  2. ปรับการดำเนินงานของธนาคารโลกในเฮติ  ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้น  มีโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเดิมระหว่างเฮติกับธนาคารโลกที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 14 โครงการ  หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการเหล่านั้นให้หันมาเน้นในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ   การพัฒนาบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาแบบที่ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน  รวมทั้งการศึกษาและธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ  อนึ่ง ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ให้กับเฮติในปัจจุบันอยู่ในรูปเงินให้เปล่าทั้งหมด
  3. ร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่มีบทบาทในการประเมินความต้องการของประเทศหลังเกิดภัยพิบัติ (Post-Disaster Needs Assessment – PDNA) ที่มีรัฐบาลเฮติเป็นผู้นำ  การประเมินดังกล่าวจะรวมถึงการประเมินความเสียหายทางกายภาพ   ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้ประสบภัยในระหว่างบูรณะฟื้นฟู  โดยกำหนดให้ผลการประเมินแล้วเสร็จก่อนการประชุมผู้บริจาคในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ กรุงนิวยอร์ก

ธนาคารโลกเป็นพันธมิตรทางการพัฒนาที่ใกล้ชิดกับเฮติ   นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 เป็นต้นมา  สมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Association – IDA) ได้ให้เงินอุดหนุนแก่เฮติรวมมูลค่าทั้งสิ้น 308 ล้านเหรียญฯ 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  กองทุนสำหรับการพัฒนาต่าง ๆ ที่ธนาคารโลกได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารยังได้ให้เงินสนับสนุนเฮติไปแล้วกว่า 55 ล้านเหรียญฯ  เงินจำนวนดังกล่าวยังไม่รวมถึงเงินให้เปล่ามูลค่า 100 ล้านเหรียญฯ เพื่อตอบรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น   ทั้งนี้  นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ความช่วยเหลือทางการเงินที่ธนาคารโลกให้กับเฮติอยู่รูปเงินให้เปล่ามาโดยตลอด

นอกจากนี้   ความสำเร็จในการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามความริเริ่มในการปลดเปลื้องหนี้ของประเทศยากจนที่ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างหนัก (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 และความริเริ่มในการบรรเทาหนี้แบบพหุภาคี (Multilateral Debt Relief Initiative) ยังได้นำไปสู่การยกเลิกหนี้มูลค่า 1,200 ล้านเหรียญฯ ให้กับเฮติ  

ปัจจุบันนี้  หนี้ต่างประเทศที่เหลือติดกับธนาคารโลกของเฮติมีมูลค่าเพียง 38.8 ล้านเหรียญฯ เท่านั้น (น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหนี้ต่างประเทศที่เหลือทั้งหมดของประเทศ)   ขณะนี้ผู้บริหารของธนาคารโลกกำลังพิจารณาเตรียมข้อเสนอยกเลิกหนี้ทั้งหมดให้กับเฮติเพื่อให้กับคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกพิจารณาในโอกาสต่อไป


Api
Api