Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ธนาคารโลกเกี่ยวกับหนี้ของเฮติ

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553วอชิงตัน ดีซี วันที่ 21 มกราคม 2553 - ธนาคารโลกให้การสนับสนุนการผ่อนปรนหนี้แก่เฮติอย่างเต็มที่ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และประเทศผู้บริจาครายอื่น ได้ผ่อนปรนหนี้มูลค่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านโครงการช่วยเหลือประเทศยากจนที่มีหนี้เกินตัว (the Heavily Indebted Poor Countries Initiative) และโครงการผ่อนปรนหนี้พหุภาคี (the Multilateral Debt Relief  Initiative) ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เฮติในรูปของเงินให้เปล่า (จำนวนทั้งสิ้น 363 ล้านเหรียญฯ)  นอกเหนือไปจากเงินให้เปล่าอีกจำนวน 100 ล้านเหรียญฯ ที่ประกาศไป เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ขณะนี้ เฮติเป็นหนี้ปลอดดอกเบี้ยธนาคารโลกอยู่ประมาณ 38 ล้านเหรียญฯ หรือคิดเป็น 4% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของเฮติ เนื่องจากขณะนี้เฮติกำลังได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ดังนั้น ธนาคารโลกจึงตัดสินใจให้เฮติพักการชำระหนี้ก้อนนี้ไปก่อนในช่วง 5 ปีข้างหน้า และในขณะเดียวกัน ธนาคารโลกจะพยายามหาทางยกเลิกหนี้ที่เหลืออยู่

โครงการของธนาคารโลกในเฮติ 

ธนาคารโลกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนกับเฮติ ขณะนี้ เรามีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในเฮติถึง 15 โครงการ ซึ่งเน้นกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน การศึกษา และการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ โดยความช่วยเหลือของธนาคารโลกทั้งหมดที่มีแก่เฮติอยู่ในรูปของเงินให้เปล่า

นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 เป็นต้นมา สมาคมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Association)   ซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารโลกที่มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะ  ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เฮติไปแล้วเป็นมูลค่า 308 ล้านเหรียญฯ นอกจากนี้ กองทุน (ทรัสต์ฟันด์) ต่าง ๆ ที่ธนาคารโลกบริหาร     ยังได้ให้เงินสนับสนุนแก่โครงการเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ในเฮติไปแล้ว 55 ล้านเหรียญฯ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา


Api
Api