ບົດອອກຂ່າວ

ການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງແຂງແຮງ ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຂອງ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ

29 ພະຈິກ 2011
ບົດລາຍງານຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໂອກາດ ທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບ ໄລຍະຍາວ

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ, ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2011 - ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ, ແຕ່ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ດັດສົມ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກທີ່ຫຼຸດລົງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ຕ້ອງສຸມໃສ່ ການປະຕິຮູບ ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ 

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕົວຈິງ ຢູ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 8,2% ໃນປີ 2011 (4 7% ຖ້າບໍ່ລວມອັດຕາຂອງ ສປ ຈີນ) ແລະ ໃນລະດັບ 7,8% ໃນປີ 2012 ເຖິງວ່າຢູ່ເອີຣົບຈະປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຊ້າລົງ, ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ເປັນອົງປະກອບຫຼັກ ປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ພາກພື້ນ, ເຖິງຈະມີການຜ່ອນຄາຍຈາກການດັດສົມ ດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ

ທ່ານ ເບິດ ຮອຟແມນ, ຫົວໜ້າດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຊ້າລົງ ຢູ່ເອີຣົບ ໃນໄລຍະ ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຂອບການລົງທຶນ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ໜ້ອຍລົງ ຈາກທະນາຄານຢູ່ເອີຣົບ ສາມາດ ກະທົບຕໍ່ການໄຫຼວຽນ ຂອງເງິນທຶນສູ່ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແຕ່ບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນນີ້ມີເງິນທຶນສໍາຮອງທີ່ສູງ ແລະ ການເກີນດຸນໃນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິຈະປ້ອງກັນໃຫ້ບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການເງິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ”

ອີງຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ໃນພາກພື້ນນີ້ ຂະແໜງການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາ ແມ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ຊ້າລົງ ກວ່າຂະແໜງການອື່ນໆ  ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາ, ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ເລີ່ມຊ້າລົງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບ ທີ່ຍັງມີສູງຢູ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດເສດຖະກິດທີ່ອີງໄສ່ຊັບພະຍາກອນສາມາດຮັກສາ ລະດັບການສົ່ງອອກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃຫ້ສູງຕໍ່ໄປ

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າລົງ, ສ່ວນແບ່ງອັດຕາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກສາກົນ ຂອງ ສປ ຈີນ ກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ ຈີນ ກາຍເປັນແຫຼ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງສິນຄ້າບໍລິໂພກທີ່ນໍາເຂົ້າສປ ຈີນ ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ່ແກ່ຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາຂອງພາກພື້ນ

ເບິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ, ຄາດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ຈະຖືກກົດໜ່ວງ ຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ  ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ຢູ່ໃນໂຊນເອີຣົບ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກັງວົນ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ ໃນເມື່ອກະແສເງິນທຶນ ໄຫຼຈາກປະເທດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວວ່ອງໄວ ໄປສູ່ປະເທດທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ວົງເງິນການລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຸ້ນ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ກໍໝົດຄຸນຄ່າໄປໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ

ທ່ານ ຮອຟແມນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ອີງຕາມການຄາດຄະເນ ດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປັດຈຸບັນ, 38 ລ້ານຄົນ ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ຈະຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2011 ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ຕໍ່ ກຸ່ມຄົນໃນພາກພື້ນນີ້ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການປະເຊີນຄວາມສ່ຽງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕ່າງໆ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັ່ນຈາກເຫດການ ລາຄາສະບຽງອາຫານທີ່ສູງຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບທີ່ຫຼ້າຊ້າລົງ ”

ຜົນກະທົບ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຫຼາຍປະເທດ ກໍເປັນອີກປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີນີ້  ໃນຂະນະທີ່ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ, ແຕ່ຄາດໄດ້ວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດໄທ ໃນປີ 2011 ຈະຫລຸດລົງ ຍັງພຽງແຕ່ 2,4% ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງນໍ້າຖ້ວມໃນຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ ເມື່ອໄພທໍາມະຊາດ ໄດ້ກະທົບຕໍ່ທຸກຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດອຸດສະກໍາ, ທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນ ຍ່ອມໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໄປຕາມໆກັນ ໃນຂະນະທີ່ ການກໍ່ສ້າງຟື້ນຟູຄືນ ອາດມີສ່ວນປະກອບໃຫ້ແກ່ ການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2012, ການຟື້ນຕົວດ້ານການຜະລິດ ໃນພາກພື້ນໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມກ່ອນເກີດໄພທຳມະຊາດສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບ ກໍາລັງຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງໂລກ ສໍາລັບເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລົດ

ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ, ການນໍາຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ກໍມີການຄິດທົບທວນຄືນ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງຕົນ ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າໃນໄລຍະສັ້ນ ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ່ ແມ່ນ ການຫາຈຸດດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງການກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວ ກັບການແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບທີ່ເນື່ອງມາຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນໂລກ ເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍຂຶ້ນຄາດວ່າບັນດາການນໍາ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍແບບຮັດກຸມໃນໄລຍະມໍ່ໆນີ້ ເພື່ອກຽມພ້ອມທີ່ຈະກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຖ້າມີກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນມີຜົນກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ໃນກໍລະນີ ທີ່ບັນຫາໜີ້ສິນຢູ່ໂຊນເອີຣົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບລະບຽບ ເຖິງແມ່ນວ່າຖານະທາງດ້ານການເງິນພາກລັດບໍ່ເຂັ້ມແຂງເທົ່າ ສະພາບກ່ອນວິກິດການປີ 2008, ແຕ່ກໍຍັງມີຊ່ອງທາງພຽງພໍທີ່ຈະກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຜ່ານການເງິນພາກລັດ ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງຖ້າຈໍາເປັນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະຕຸ້ນຢ່າງດຽວ ແມ່ນອາດບໍ່ພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດໂລກອາດຈະຍືດເຍື້ອແກ່ຍາວໄປອີກ 

ທ່ານ ນາງ ເອກະເຕີຣິນາ ວົດສະຕຣົກນຸໂຕວາ, ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ “ບັນດາລັດຖະບານສາມາດຖືເອົາໂອກາດນີ້ ເພື່ອສຸມໄສ່ ການປະຕິຮູບຕ່າງໆ ເພື່ອ ຍົກສູງການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ  ເພີ່ມການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາ ແລະ ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ຈະສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບ ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມ ໃນການຜະລິດຂອງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແຜນງານ ກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຕ່າງໆ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍືນ¨öງໝັ້ນທ່ຽງດ້ານລະບົບການເງິນພາກລັດ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ແນໄສ່ສົ່ງເສີມ ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຂັບເຄື່ອນຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ”

ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ຂົງເຂດໃດ ທີ່ມີການລົງທຶນທີ່ສູງແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ການເພີ່ມຄຸນນະພາບ ແລະປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ ສ້າງຄວາມສົມດຸນ ໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ແນ່ໃສ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ການລົງທຶນໃສ່ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດ ກໍໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານສໍາຄັນໃນພາກພື້ນເຊັ່ນດຽວກັນ

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ໃນອັດຕາ 8% ໃນປີນີ້ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸໄຕ້ຟຸ່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂລກທີ່ຊ້າລົງ ຄາດວ່າ ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 15% ຊຶ່ງເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການຕັດຫຍິບ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ຂະແໜງການບໍລິການແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຈາກການຄ້າຂາຍສົ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ກໍຄື ຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ທີ່ໄດ້ແກ່ຍາວມາເປັນຫຼາຍເດືອນກໍມີການເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າກວ່າເກົ່າເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສະບຽງຊ້າລົງ  ຄາດວ່າການສົ່ງອອກກໍຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງມາຈາກລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາກພື້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ການນໍາເຂົ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ລັດຖະບານສືບຕໍ່ ວາງນະໂຍບາຍທີ່ແນໃສ່ ຮັບປະກັນໃຫ້ການຂາດດຸນຂອງງົບປະມານ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3% ໃນສົກງົບປະມານ 2011/2012 ແລະ ຢຸດລາຍຈ່າຍນອກແຜນງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມໃນໄລຍະ ວິກິດການການເງິນໂລກ

ນັກຂ່າວ ກະລຸນາຕິດຕໍ່
ທີ່ ວຽງຈັນ
ທ່ານ ສົມນຶກ ດາວະດິງ
​ໂທລະ​ສັບ: (856) 21450010
sdavading@worldbank.org
ທີ່ ວໍຊິງຕັນ
Mohamad al-Arief
​ໂທລະ​ສັບ: (202) 458-5964
malarief@worldbank.org
Natalia Cieslik
​ໂທລະ​ສັບ: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.orgApi
Api