Skip to Main Navigation
ویدیو 31 جولای 2018

تأکید معاون جدیدالتقرر بانک جهانی بر تداوم حمایت این اداره از افغانستان حین سفر و دیدار از کابل

""

در جریان سفر سه روزه معاون جدیدالتقرر بانک جهانی برای حوزه جنوب آسیا، هارتوگ شفر، با مقامات ارشد دولت افغانستان دیدار و گفتگونموده، و اطمینان داد که این اداره تلاش میوزد تا منابع مالی بیشترعلاوه بر کمکهای بانک جهانی از طریق صندوق بازسازی افغانستان با تشویق نمودن تمویل کنندگان این صندوق، فراهم گردد، تا کمک های مالی بیشتر به منظور تسریع رشد اقتصادی، ایجاد زمینه های شغلی و ارائه خدمات سراسری در کشور فراهم میگردد.