Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

BRIEF

Statement by Jan-Peter Olters, World Bank Country Manager for Kosovo

June 6, 2014PRISTINA, 6 June 2014 - The following is a statement by Jan-Peter Olters, World Bank Country Manager for Kosovo, first published on the World Bank Kosovo Facebook Page on June 5, 2014:

"The World Bank regrets that a highly misleading headline and an equally inaccurate introductory summary had been given by Zëri newspaper to a recent interview that (i) welcomed the public focus on the "difficult" challenge of increasing employment; (ii) stated that it will be the private sector that generates additional employment; and (iii) the next government will thus need to continue to focus on strengthening the overarching investment climate to accelerate growth and employment generation. The comments were not a reflection of, or comment on, any partisan program, on which the World Bank has no opinion."

-------------------------------------------------------------------------------------

PRISHTINË, 6 qershor 2014 - Deklaratë nga Jan-Peter Olters, Menaxher i Bankës Botërore për Kosovë, fillimisht e publikuar më 5 qershor 2014 në faqen në Facebook të Zyres së Bankës Botërore në Kosovë:

"Banka Botërore shpreh keqardhje që një titull shumë jokorrekt dhe një përmbledhje hyrëse po ashtu e pasaktë i janë dhënë nga gazeta Zëri një interviste të paradokohshme që: (i) ka mirëpritur fokusin publik në sfidën e "vështirë" të rritjes së punësimit; (ii) ka deklaruar se do të jetë sektori privat ai që gjeneron punësimin shtesë dhe (iii) se qeveria e ardhshme do të duhet të vazhdojë të fokusohet në forcimin e klimës së përgjithshme investuese për të shpejtuar rritjen dhe krijimin e punësimit. Komentet nuk ishin reflektim apo komente për ndonjë program partiak, për të cilët Banka Botërore nuk ka asnjë mendim."