СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Производството в ЕС 10 си възвърна нивата от преди кризата

19 април, 2011
Нужни политики за управление на рисковете и създаване на работни места
Букурещ, 19 април, 2011 г. – Две години и половина след началото на световната финансова криза, се забелязва паралелно възраждане на икономическата активност в страните от ЕС 10* и ЕС 15**. Това сочат данните от последното издание на Редовния икономически доклад за ЕС10 на Световната банка, който беше представен днес в Букурещ. Според доклада през втората половина на 2010 г. растежът се стабилизира благодарение на нарасналия стоков оборот, двуцифреният ръст на промишлеността и повишаване на потреблението.

Като цяло възстановяването в ЕС10 през 2011 и 2012 се очаква да продължи да набира скорост с някои различия в отделните страни от ЕС10. Достигането на пред-кризисните нива беше подпомогнато от изравнените бизнес цикли и близките търговски и производствени връзки със страните от ЕС15. През месец декември 2010 г. икономическите нагласи в ЕС10 превишиха дългосрочните си средни стойности за първи път от 26 месеца. През 2011 и 2012 се очаква фирмите да увеличат инвестициите при повишено на използване на капацитета си и увеличено търсене в световен мащаб на дълготрайни активи и стоки, като домакинствата също увеличат потреблението и увереността си в бъдещите перспективи.

Представянето на Словакия и Полша се очаква да остане стабилно благодарение на ниските пред-кризисни дисбаланси, добрата интеграция в европейските производствени мрежи, средствата от европейските фондове, и в случая на Полша, и стабилното потребление. Естония, Литва и Латвия вероятно ще разчитат на подем в производството, тъй като търсенето на вътрешния пазар ще продължи да се възстановява. В Румъния и България, където кризата настъпи най-късно, се очаква и най-висок растеж през 2011, наред с Латвия и Литва. Растежът в Словения, Чехия и Унгария се очаква да бъде по-умерен, отчасти защото доходите на тези страни вече са се доближили повече до нивата на страните от ЕС.

„Силното възстановяване на световната търговия облагодетелства износа в страните от ЕС10, който в края на 2010 г. се възстанови до пред-кризисните си нива.”, каза Каспар Рихтер, старши икономист за регион Европа и Централна Азия на Световната банка и един от водещите автори на доклада. „Въпреки това перспективите за растеж са изложени на риск поради слабите частни инвестиции, прекратяването на строителните проекти и строгите международните финансови ограничения”, добави Рихтер.

В доклада се разглеждат още заетостта, стабилността на финансовия сектор, фискалната консолидация, както и необходимостта от политики и реформи в страните от ЕС10.  Според доклада темповете на възстановяване остават твърде ниски, за да се създадат нови работни места и заетостта все още е под пред-кризисните нива. Политиките за подсигуряване на стабилността на финансовия сектор са също от съществено значение за растежа. Засилването на фискалната консолидация остава начело в политическия дневен ред. Повечето от страните от ЕС10 вече са редуцирали фискалните си дисбаланса през 2010 и в осем от страните от ЕС10 е видно, че бюджетният дефицит е намалял. Въпреки това външната задлъжнялост в страните от ЕС10 се очаква да остане по-висока в сравнение с тази преди кризата. Структурните реформи в подкрепа на растежа биха помогнали за преодоляване на финансовите, трудови и фискални предизвикателства. Програмата за реформи е широка, простирайки се от усвояването на европейски фондове и привличане на преки чуждестранни инвестиции, до увеличаването на участието в пазара на труда, подобряване на уменията и технологиите.

* Страните от ЕС10 включват: България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

** Страните от ЕС15 включват:  Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Редовен икономически доклад за ЕС10
Редовният икономически доклад за ЕС10 излиза три пъти в годината. Той прави обзор на макроикономическото развитие и реформите в страните от ЕС10 и предлага задълбочен анализ на ключови проблеми на политиките.

 

Контакти с медиите
В / във Вашингтон
Кристин Шредер
Teл: +1-202-458-2736,
kschrader@worldbank.org
В / във Букурещ
Даниел Козак
Teл: + 4021 2010 324
dkozak@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/436/ECA

Api
Api